bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2014-03-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2014-03-21 15:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2014-03-21 15:05

UCHWAŁA Nr.XXIX/l76/2006

      Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 27 marca 2006 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 86; art.166, ust 1; art. 173, ustl; art. 174, ust 3; art. 184, ust 1; pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 lit a i b, 11, 13, 14, 15, ust 2, pkt 1,2, 3, ust 3, art. 188, ust 2 pkt 1, pkt 2; art. 195, ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr.249 poz 2104)

Rada Gminy -uchwala-co następuje:

ŧ1.

Uchwala się dochody budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości 8.091.810-zł zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

ŧ2.

Uchwala się wydatki budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości 8.691.810,-zł Z tego:

a) wydatki bieżące                                                                                         7.322.910,-zł
w tym:

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          3.827.649,-zł

-  dotacje                                                                                    265.300,-zł

-  wydatki na obsługę długu                                45.000.-zł b) wydatki majątkowe            1.368.900,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr.2

ŧ3.

1.  Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami
określonymi w ŧ 1 i wydatkami budżetu określonymi w ŧ 2 w wysokości 600.000,-zł

2. Deficyt budżetu , o którym mowa w pkt.l zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-kredytów                                                                                       600.000,-zł.

Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 7,4 %.


ŧ4.

Ustala się przychody budżetu w  wysokości 600.000,-zł Ustala się rozchody budżetu w wysokości 0 ,-zł Zgodnie z załącznikiem Nr. 3.

ŧ5.

1.             Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 600.000,-zł.

2.             Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza

rok budżetowy 2006 na kwotę 600.000,-zł b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku

budżetowym 2006 na kwotę 557.000,-zł w tym, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej na kwotę 437.000,-zł

ŧ6.

1)  Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów o których mowa w ŧ 5, pkt 2 lit b w kwotach do wysokości
ustalonego limitu w celu pokrycia przejściowego deficytu budżetu

2)  Upoważnia się Wójta Gminy do

- zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006r. kredytów i pożyczek w formie weksla
in blanco

ŧ7.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr. 4 do uchwały budżetowej.

ŧ 8.

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr. 5.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr. 5 a.

ŧ9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.


ŧ10.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 676.100-zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie - 304.500,-zł

- wydatków zakładów budżetowych w kwocie 676.100,-zł, w tym wpłaty do budżetu -0 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 7.i 7a

ŧ11.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600,-zł, oraz wydatków w kwocie 700,-zł zgodnie z załącznikiem Nr.8.

ŧ12..

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr.9 i Nr. 10.

ŧ13.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

-  dochody w kwocie     - 952.645,-zł

-  wydatki w kwocie       -952.645,-zł zgodnie z załącznikami Nr. 1 i 2.

ŧ14.

Ustala się dochody w kwocie - 40.000,-zł i wydatki w kwocie 250.000,-zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr. 1 i Nr.2)

ŧ15. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 25.000,-zł.

ŧ16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)            dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych

2)            dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu..

3)            zaciągnięcia zobowiązań:

 

-  na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

-  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

ŧ17.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych między paragrafami wydatków z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

ŧ18.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 48.167,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 48.167,-zł..

ŧ19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

ŧ20.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 roku.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
Wytworzył2006-08-23
Publikujący -
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 27 października 2021r. 22:29:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.