bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 755.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-14 13:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-14 13:57
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-01-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-13 14:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-01-17 08:47
                                              Słupia, dnia. 29.10.2019
 
OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT
Wójta Gminy Słupia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018
 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia­ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-10-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-29 14:34
Słupia, dnia 28.05.2018r.


OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY SŁUPIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SłupiaNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 lutego 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/183/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/195/2018. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupia (dziennik podawczy) lub na adres: Urząd Gminy Słupia, 28-350 Słupia 257, w terminie do dnia 18.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Słupia       
Krzysztof Nowak        
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-05-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-22 08:17

 

 

Słupia 10.12.2013SGG.6220.2a.2013


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)
o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

Na podstawie art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)


zawiadamia się zainteresowanych


że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej FW_SIEŃSKO_TJE_20001 składającej się z jednej turbiny o łącznej mocy do 1,5 MW, zainstalowanej na wieży o wysokości do 100m, o średnicy skrzydeł do 66m wraz z infrastrukturą obejmującą m.in. elementy przyłącza energetycznego do sieci 15 kV” zlokalizowanego na działce nr ew. 73 w m. Sieńsko, gm. Słupia Jędrzejowska z wniosku Inwestora: SEMIX Sebastian Fabiańczyk pełnomocnik inwestora Pan Łukasz Gałka ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry  zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) z dnia 10.12.2013r. znak: SGG.6220.2a.2013 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę (Inwestora) raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Na powyższe  postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupia: www.bip.slupia.pl
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia
na tablicy ogłoszeń sołectwa Sieńsko– przesłane do sołtysa wsi Sieńsko celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.


skan w załaczeniu

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-12-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-12-10 10:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-12-10 10:16

 

                                                                                                                                        Słupia dn.08.08.2013r
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXI/134/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXXIX/194/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) z dnia 22 marca 2005r.,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części wyżej wymienionego projektu planu oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu

w dniach 19.08.2013r. do 16.09.2013r.
w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) ( 28-350 Słupia 257 ) w godzinach urzędowania.
Materiały projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłożeniu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.slupia.pl
Przedmiotem ponownego wyłożenia są:
1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu - w całości;
2. Części rysunku projektu planu wydzielone granicami, które obejmują tereny dotychczas oznaczone następującymi symbolami:
1) Teren I 26MN wraz z przylegającą od północnego – wschodu drogą KDD;
2) Tereny I 10MN, I 11MN, I 12MN;
3) Fragment terenu I 23MN;
4) Fragment terenu R przylegający do terenu I 5MU;
5) Teren I 1W;
6) Fragment terenu R przylegający do terenu C3MU;
7) Fragmenty terenów E6RM, R i E3RM;
8) Fragment terenu R przylegający do terenu K5RM.
3. Część tekstowa Prognozy oddziaływania na środowisko - w całości.
4. Rysunek prognozy w zakresie zmian podlegających ponownemu wyłożeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie części podlegającej wyłożeniu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupi, początek o godz. 11.00
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska), (w zakresie ponownie wykładanym);
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w zapewnieniu możliwości udziału spo¬łeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r. w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) lub na jego adres: Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia.


Wójt Gminy
Krzysztof Nowak

Załaczniki znajduja sie pod adresem :

http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-186
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-08-19 15:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-08-19 15:46

 

                                                                                              Słupia dn.08.08.2013r

 OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)

 

o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXI/134/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz uchwały Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) Nr XXXIX/194/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/134/2005 Rady Gminy Słupa (Jędrzejowska) z dnia 22 marca 2005r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części wyżej wymienionego projektu planu oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w projektu

 

w dniach 19.08.2013r. do 16.09.2013r.

w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) ( 28-350 Słupia 257 ) w godzinach urzędowania.

Materiały projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko podlegające ponownemu wyłożeniu będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: www.slupia.pl

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

 1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu - w całości;
 2. Części rysunku projektu planu wydzielone granicami, które obejmują tereny dotychczas oznaczone następującymi symbolami:
 1. Teren I 26MN wraz z przylegającą od północnego – wschodu drogą KDD;
 2. Tereny I 10MN, I 11MN, I 12MN;
 3. Fragment terenu I 23MN;
 4. Fragment terenu R przylegający do terenu I 5MU;
 5. Teren I 1W;
 6. Fragment terenu R przylegający do terenu C3MU;
 7. Fragmenty terenów E6RM, R i E3RM;
 8. Fragment terenu R przylegający do terenu K5RM.
 1. Część tekstowa Prognozy oddziaływania na środowisko - w całości.
 2. Rysunek prognozy w zakresie zmian podlegających ponownemu wyłożeniu.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu wyłożonym do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie lub elektronicznie na adres Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie części podlegającej wyłożeniu zostanie przeprowadzona w dniu 30.08.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Słupi, początek o godz. 11.00

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwana dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska), (w zakresie ponownie wykładanym);
 • o prognozie oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym w zapewnieniu możliwości udziału spo­łeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2013r. w Urzędzie Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) lub na jego adres: Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia.

 

 

Wójt Gminy
Krzysztof Nowak

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2013-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-08-08 14:22


Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) uprzejmie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. Nr. 209 poz. 1243).
W związku z powyższym osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się w Urzędzie Gminy.
Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika.
W tym celu osoba upoważniona winna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
 Zgłoszenie może być dokonywane w formie pisemnej( na adres: Urząd Gminy 28-350 Słupia 257), faksem ( 41 3816 024 wew. 20) co najmniej na trzy dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2012-04-17
Publikujący -

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

dot. "Budowa elektrowni wiatrowej FW__SIEŃSKO_TJE_20002, składającej się z jednej turbiny o mocy 0,8 MW zainstalowanej na wieży o wysokosci do 80 m , o średnicy skrzydeł do 55 m wraz z infrastrukturą ..."

treść w załączeniu 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 89.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2012-03-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2020r. 08:22:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.