bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

      Słupia, 13 stycznia 2021r.


 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupia uchwały Nr XXIV/136/2020 z dnia 27 listopada 20120 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Przedmiotem zmiany studium będzie określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą studium, położonego w miejscowości Raszków, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Słupia, 28 – 350 Słupia 257, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@slupia.pl

w terminie do dnia 18.02.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Słupia.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że: Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą: Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.
Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem email:  iodo@ki.home.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
Podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu zmiany studium.

  • Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
WÓJT GMINY SŁUPIA
Tomasz Koper
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-13 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-14 13:43

        Słupia, 13 stycznia 2021 r.

 
 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupia uchwały Nr XXIV/135/2020 z dnia 27 listopada 20120 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Raszków.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie określenie zasad zabudowy i zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Raszków, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały, w zakresie wskazanym w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Słupia, 28 – 350 Słupia 257, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@slupia.pl
 w terminie do dnia 18 luty 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Słupia.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że: Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą: Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem email:  iodo@ki.home.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
Podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

 
WÓJT GMINY SŁUPIA
Tomasz Koper
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-13 09:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-14 13:44
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-11
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-11 07:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-11 07:59

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 346.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-12-30
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-30 12:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-30 12:48
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-27 09:04

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 340.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-11-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-25 11:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-25 11:24

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 438.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2020-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-10-23 10:12
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-10-23 10:14
                                              Słupia, dnia. 29.10.2019
 
OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT
Wójta Gminy Słupia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018
 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia­ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-10-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-29 14:34
Słupia, dnia 28.05.2018r.


OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY SŁUPIA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SłupiaNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu w dniu 22 lutego 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/183/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia oraz o podjęciu w dniu 26 kwietnia 2018r. przez Radę Gminy Słupia Uchwały Nr XXXIV/195/2018. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Słupia (dziennik podawczy) lub na adres: Urząd Gminy Słupia, 28-350 Słupia 257, w terminie do dnia 18.06.2018r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Słupia       
Krzysztof Nowak        
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2018-05-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-22 08:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 24 stycznia 2021r. 06:31:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.