bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe; Wykonanie 4 tablic pamiątkowych
Znak:  SGG 271.ZAP.18.2019
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
                      Gmina Słupia działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO wprowadzonego Zarządzeniem Nr 88/2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 28.12.2019 r. zwraca się z zapytaniem o podanie ceny przedmiotu zamówienia pn.:
Wykonanie 4 tablic pamiątkowych
1.Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Słupia, 28-350 Słupia, Słupia 257, tel.(041)  3816024 fax (041) 3816024 w.20
 
2.Opis: Przedmiotem zamówienia jest ,, Wykonanie 4 tablic pamiątkowych”  dla projektu pn.
„Instalacja Systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Imielno, Nagłowice, Skalbmierz” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia. Działanie RPSW. 03.01.00: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych .
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Materiał i rozmiar tablic pamiątkowych:
a) materiał z którego tablice należy wykonać – blacha ocynkowana, konstrukcja słupki ze stali ocynkowanej o wysokości 2,60cm nad poziomem gruntu (doliczyć dł. rury do montażu  w gruncie w zaprawie betonowej), tablice jednostronne, pełny kolor.
b) rozmiar tablicy – 120cmx80cm
Informacje jakie muszą się znaleźć na tablicy pamiątkowej:
Tablica musi zawierać:
· nazwę beneficjenta,
· tytuł projektu,
· cel projektu,
· znak FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa świętokrzyskiego,
· adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
4. Kod CPV- 30192170-3
5.Termin wykonania usługi: do dnia 14.06.2019 r.
6. Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do:
- Gminy Słupia , Słupia 257, 28-350 Słupia - 1 zestaw,
- Gmina Imielno ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno -1 zestaw,
- Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice -  1 zestaw,
- Gmina Skalbmierz ul. T. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz - 1 zestaw
8.Opis sposobu przygotowania oferty, miejsce i termin złożenia oferty oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
a) Ofertę należy doręczyć osobiście, poczta elektroniczna lub pocztą na adres: Gmina Słupia Słupia 257, 28-350 Słupia w terminie do 22.05.2019 r. do godz. 10.00.
b) Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Wykonanie 4 tablic pamiątkowych”  do pokoju nr 9 - sekretariat.
e- mail sekretariat@slupia.pl
c) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Cenę należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtu. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto. Do wyliczonej ceny netto doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości, cenę należy wpisać do formularza oferty.
f) Kryteria przy wyborze oferty:
Najniższa proponowana cena 100 %
9. Informację o dokumentach składających się na ofertę:
e) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
 
Załączniki :
1. Wzór tablicy pamiątkowej,
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
4. Klauzula RODO
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-05-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-05-13 15:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-05-15 10:12
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin 2019-05-23 15:20
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2020r. 21:24:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.