bip.gov.pl
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Zarządzenia Wójta Gminy 2017 r
 
Zarządzenie Nr 56/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 55/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 lipca 2017 r.
W sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych  źródeł energii na terenie Gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 54/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 25.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie Gminy Słupia” „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielkopole” „Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”
 
Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 lipca 2017 roku
W sprawie : określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie gminy.
 
Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 21 lipca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 14.07.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: „Przebudowa dróg wewnętrznych Słupia – SDOO działki geodezyjne 306/73, 306/66, 306/47 wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego i mała architekturą”
 
Zarządzenie Nr 50/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupia na lata 2017-2034
 
Zarządzenie Nr 49/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 48/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 30 czerwca 2017 r.
W sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu o gruntów pod garaże i budynki nietrwale związane z gruntem.
 
Zarządzenie Nr 47/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23.06.2017 r.
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia”
 
Zarządzenie Nr 45/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 czerwca 2017 r.
W sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2007 Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska  z dnia 02 stycznia 2007 r.    w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
Zarządzenie Nr 44/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21.06.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia : „Przebudowa  i remont dróg wewnętrznych i gminnych”
 
Zarządzenie Nr 43/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20.06.2016 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania
 
Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 czerwca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2016 rok
 
Zarządzenie Nr 41/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie minimalnych stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 czerwca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 r. na terenie Gminy Słupia w 2017 r.
 
 
Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 35/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 23 maja 2017 r.
W sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Słupia w infrastrukturze komunalnej
 
Zarządzenie Nr 33/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2017 r.
W sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których nastąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne
 
Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 9 maja 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 31/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2017 r.
W sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
 
Zarządzenie Nr 29/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 14 kwietnia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez  gminę Słupia
 
Zarządzenie Nr 27/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 29 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 r.
 
Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 marca 2017 r.
W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 24 marca 2017 r.
W sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 23/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 marca 2017 r.
W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 15 marca 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 13 marca 2017 r.
W sprawie przyjęcia planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 r.
 
Zarządzenie Nr 18/2016
Wójta Gminy Słupia z dnia 06 marca 2017 roku
W sprawie: zmiany zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Słupia i jej jednostkach organizacyjnych.
 
Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 marca 2017 r.
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi.
 
 Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 marca 2017 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2017 r. oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji.
 
Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 01.03.2017 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia: Przebudowa drogi wewnętrznej Rożnica – Sieńsko od km 0+000 do km 0+905
 
Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 28 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 13/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 12/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 13 lutego 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2017
 
Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 31 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 9/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Słupia.
 
Zarządzenie Nr 8/2017 r.
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia
 
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia.
 
Zarządzenie Nr 5/2017
Wójta Gminy w Słupi z dnia 20 stycznia 2017 r.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 
Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017r.
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych w Słupi
 
Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2017 r.
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupia
 
Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Słupia z dnia 02 stycznia 2017 roku
W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Słupia w 2017 roku
 
 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarzadzenie Nr 39 2017 Plik pdf 590.14 KB
Zarzadzenie Nr 44 2017 Plik pdf 274.69 KB
Zarzadzenie Nr 45 2017 Plik pdf 160.42 KB
Zarządzenie Nr 13 2017 Plik pdf 1.03 MB
Zarządzenie Nr 29 2017 Plik pdf 507.16 KB
Zarządzenie Nr 30 2017 Plik pdf 10.22 MB
Zarządzenie Nr 31 2017 Plik pdf 1.70 MB
Zarządzenie Nr 32 2017 Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie Nr 33 2017 Plik pdf 359.56 KB
Zarządzenie Nr 34 2017 Plik pdf 307.88 KB
Zarządzenie Nr 35 2017 Plik pdf 158.24 KB
Zarządzenie Nr 36 2017 Plik pdf 1.14 MB
Zarządzenie Nr 37 2017 Plik pdf 174.52 KB
Zarządzenie Nr 38 2017 Plik pdf 744.08 KB
Zarządzenie Nr 40 2017 Plik pdf 981.60 KB
Zarządzenie Nr 41 2017 Plik pdf 604.83 KB
Zarządzenie Nr 42 2017 Plik pdf 2.78 MB
Zarządzenie Nr 43 2017 Plik pdf 237.36 KB
Zarządzenie Nr 46 2017 Plik pdf 228.42 KB
Zarządzenie Nr 47 2017 Plik pdf 2.32 MB
Zarządzenie Nr 48 2017 Plik pdf 139.16 KB
Zarządzenie nr 1 2017 Plik pdf 408.36 KB
Zarządzenie nr 10 2017 Plik pdf 403.17 KB
Zarządzenie nr 11 2017 Plik pdf 1.95 MB
Zarządzenie nr 12 2017 Plik pdf 820.77 KB
Zarządzenie nr 14 2017 Plik pdf 975.21 KB
Zarządzenie nr 15 2017 Plik pdf 279.78 KB
Zarządzenie nr 16 2017 Plik pdf 1.63 MB
Zarządzenie nr 17 2017 Plik pdf 1.27 MB
Zarządzenie nr 18 2017 Plik pdf 812.78 KB
Zarządzenie nr 19 2017 Plik pdf 392.02 KB
Zarządzenie nr 2 2017 Plik pdf 1.20 MB
Zarządzenie nr 20 2017 Plik pdf 998.24 KB
Zarządzenie nr 21 2017 Plik pdf 377.08 KB
Zarządzenie nr 23 2017 Plik pdf 144.00 KB
Zarządzenie nr 24 2017 Plik pdf 204.59 KB
Zarządzenie nr 25 2017 Plik pdf 169.83 KB
Zarządzenie nr 26 2017 Plik pdf 210.49 KB
Zarządzenie nr 27 2017 Plik pdf 749.80 KB
Zarządzenie nr 28 2017 Plik pdf 814.50 KB
Zarządzenie nr 3 2017 Plik pdf 2.70 MB
Zarządzenie nr 5 2017 Plik pdf 560.77 KB
Zarządzenie nr 6 2017 Plik pdf 1.21 MB
Zarządzenie nr 7 2017 Plik pdf 2.69 MB
Zarządzenie nr 8 2017 Plik pdf 3.68 MB
Zarządzenie nr 9 2017 Plik pdf 8.15 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłMarcin Nowak - referent-informatyk2017-02-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2017-02-15 11:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-08-14 13:17
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska)
Urząd Gminy Słupia (Jędrzejowska), Słupia 257 , 28-350 Słupia , tel. (41) 3816024 , e-mail: sekretariat@slupia.pl
Wygenerowano: 18 listopada 2017r. 05:44:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.