XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie nr 540186499-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.
Słupia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590960-N-2019
Data: 2019-08-29
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Słupia (Jędrzejowska), Krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000, ul. Słupia  257, 28-350  Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288, e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (url): www.bip.slupia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z „Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345” oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300” Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345 • Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznie • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych • Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym Zadanie 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300” • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych • Mechaniczne ścinanie poboczy • Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego • Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych • Wykonanie nasypu pod pobocze z gruntu dowiezionego • Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym niesortowanym • Dowiązanie wysokościowe jezdni
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z „Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345” oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300” Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345 • Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie • Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznie • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych • Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym Zadanie 2 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300” • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-16, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
 

Ogłoszenie nr 590960-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.


Gmina Słupia (Jędrzejowska): Remont drogi wewnętrznej działka nr 410 Sieńsko- Piotrowski od km 0+000 do km 0+345 oraz Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko działka nr 198 od km 0+150 do km 0+300
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska), krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000, ul. Słupia  257 , 28-350  Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288, e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.slupia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Słupia Słupia 257, 28-350 Słupia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2019-08-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-08-29 12:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-09-05 15:43