XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE-OBWIESZCZENIE-KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

      Słupia, 13 stycznia 2021r.


 Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słupia uchwały Nr XXIV/136/2020 z dnia 27 listopada 20120 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.

Przedmiotem zmiany studium będzie określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego zmianą studium, położonego w miejscowości Raszków, oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Wójt Gminy Słupia, 28 – 350 Słupia 257, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat@slupia.pl

w terminie do dnia 18.02.2021 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię / nazwę jednostki, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Słupia.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że: Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą: Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia.
Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem email:  iodo@ki.home.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
Podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu zmiany studium.

  • Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
WÓJT GMINY SŁUPIA
Tomasz Koper
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Słupia
WytworzyłFabian Malec - Informatyk2021-01-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-13 09:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-14 13:43