Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu w dniu 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 9:00, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi

Data publikacji: 2018-08-06 11:54:00

I N F O R M A C J A
 
 
Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 13 sierpnia
  2018 roku o godzinie 9:00, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi.
 
 
Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy:
 
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.
7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Słupia w sprawie poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wywła, działka nr 133/7 o powierzchni 0,10 ha.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                         Gustawa Trawińska
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-08-06
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-08-06 11:54:00
Liczba wyświetleń: 7688

Wygenerowano: 2023-12-03 15:08:41