XX sesja Rady Gminy Słupia odbędzie sie w dniu 17 lipca 2020 roku, o godz 9-tej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słupi, piętro pierwsze.

Data publikacji: 2020-07-13 14:25:00

Projekt porządku obrad  XX sesji Rady Gminy

w dniu 17 lipca 2020 roku

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.

6.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Słupia za rok 2019.

7.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za rok 2019.

8.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za rok 2019.

9.  Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10.  Uchwała w sprawie ustalenia użytku ekologicznego o nazwie ”Łąki Pilickie”.

11.  Uchwała w sprawie programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2020.

12.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji .

13.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości  położonych w miejscowości Raszków.

14.  Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

15.  Uchwała  w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

16.  Wolne wnioski i informacje.

17.  Zakończenie obrad.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2020-07-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2020-07-13 14:25:00
Liczba wyświetleń: 7677

Wygenerowano: 2023-03-27 13:23:34