Klauzula Informacyjna

Data publikacji: 2018-06-25 15:11:00

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – Dz. Urz. UE L 119/1),  informuję, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Słupia, Słupia 257,   28-350 Słupia, z którym może się Pani/Pan skontaktować  pod nr tel. 41 381 60 24.

 

2.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iodo@ki.home.pl .

 

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:  

·         art. 6 ust. 1 lit. c  RODO- wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na administratorze;

·         art. 6 ust. 1 lit. f  RODO - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

·         w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4.      Odbiorcami Pani/Pana  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepis prawa.

 

6.      Posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,

·         ich sprostowania,  w sytuacji gdy są nie prawidłowe lub nie kompletne, 

·         usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania,

·         przenoszenia takich danych,

·         cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, gdy są przetwarzane na podstawie  wcześniej udzielonej zgody.

           

7.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8.      Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

9.      Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, gdy podstawą przetwarzania stanowi przepis prawa, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-06-25
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-06-25 15:11:00
Liczba wyświetleń: 1941

Wygenerowano: 2023-03-27 12:18:28