Uchwała budżetowa roku 2004

Data publikacji: 2004-12-16 11:56:45

Uchwała Nr.XII/79/2004

Rady Gminy Słupi Jędrzejowskiej

z dnia 23 marca 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na rok 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr. 15 poz 148 z późn. zmianami)

Rada Gminy - uchwala - co następuje:

ŧ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości 6.025.603,- zł zgodnie z załącznikiem Nr. 1.

ŧ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości           5.976.603,- zł

Z tego:

a) wydatki bieżące

5.597.233,- zł

w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.495.604,- zł

dotacje

262.000,- zł

wydatki na obsługę długu

48.000,- zł

b) wydatki majątkowe

379.370,- zł

ŧ 3. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w ŧ 1 i w ŧ 2 stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 49.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.

ŧ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań w kwocie 349.000,- zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 300.000,- zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr. 3.

ŧ 5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr.4.

ŧ 6. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 532.000,- zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 230.000,- zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 532.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr. 5.

ŧ 7. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 540,- zł, oraz wydatków w kwocie 3.500,- zł zgodnie z załącznikiem Nr. 6.

ŧ 8. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr. 5, Nr. 7.

ŧ 9. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr. 7.

ŧ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

-    dochody w kwocie - 240.306.- zł

-    wydatki w kwocie - 240.306,- zł

zgodnie z załącznikami Nr. 1 i 2.

ŧ 11. Ustala się dochody w kwocie - i wydatki w kwocie 100.000,- zł na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr. 1 i Nr. 2)

ŧ 12. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,- zł

ŧ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 700.000,- zł.

ŧ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

ŧ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

ŧ 16. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 53.550,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53.550,- zł.

ŧ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

ŧ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia Jędrzejowska.

ŧ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: 2004-12-16
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2004-12-16 11:56:45
Liczba wyświetleń: 4198

Wygenerowano: 2023-12-03 15:41:09