Zakres Referatu Finansowo-Podatkowego

Data publikacji: 2022-03-17 11:24:05

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej,

2) opracowanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

3) opracowywanie planu finansowego Urzędu,

4) kontrola planów finansowych jednostek budżetowych pod względem zgodności z uchwalonym budżetem oraz kierowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta,

5) przygotowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,

6) przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu,

7) kontrola przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych,

10) wymiar, ustalenie i pobór opłat i podatków lokalnych,

11) prowadzenie spraw związanych z ulgami podatkowymi dotyczącymi zobowiązań podatkowych stanowiących dochody Gminy,

12) zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,

13) prowadzenie kontroli podatkowej,

14) zwrot podatku akcyzowego,

15) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem tajemnicy skarbowej,

16) wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej oraz stwierdzających stan majątkowy,

17) wymiar, pobór i zabezpieczenie wykonania dochodów Gminy, do których nie stosuje się ustaw Ordynacja podatkowa,

18) opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości między innymi zakładowego planu kont, instrukcji inwentaryzacyjnej oraz kasowej,

19) prowadzenie księgowości,

20) prowadzenie windykacji należności pieniężnych z tytułu danin publicznych i należności cywilnoprawnych za rzecz gminy w szczególności; czynszy najmu i innych opłat związanych z lokalami komunalnymi i socjalnymi należnych gminie, z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, należności z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy,

21) przyjmowanie sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,

22) sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

23) sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kompetencji,

24) sporządzanie sprawozdawczości o wynagrodzeniach,

25) współdziałanie z organami finansowymi i bankami, opracowanie specyfikacji do wyboru banku prowadzącego bankową obsługę Gminy,

26) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej składników mienia komunalnego,

27) prowadzenie spraw płacowych pracowników,

28) sporządzanie deklaracji miesięcznych dla ZUS, US,

29) naliczanie i obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

30) organizacja i kontrola obiegu dokumentacji finansowej,

31) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,

32) rozliczenie opłaty targowej na terenie Gminy,

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2022-03-17
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2022-03-17 00:00:00
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-03-17 11:24:05
Liczba wyświetleń: 173

Wygenerowano: 2023-03-27 12:41:50