Zakres Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich

Data publikacji: 2022-03-17 12:08:56

1) protokołowanie obrad Rady Gminy oraz posiedzeń i czynności kontrolnych komisji Rady,

2) przygotowywanie projektów uchwał formalnych i organizacyjnych,

3) prowadzenie rejestru uchwał rady, ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

4) obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady Gminy,

5) prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,

6) kierowanie do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym aktów prawa miejscowego,

7) przekazywanie uchwał Rady Gminy organom nadzoru,

8) prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie ich załatwienia,

9) terminowe przekazywanie uchwał Rady Gminy , wyciągów z protokołów , wniosków i interpelacji do realizacji przez Referaty i jednostki organizacyjne Gminy,

10) prowadzenie dokumentacji i kontrola prawidłowości realizacji obowiązku przekładania oświadczeń majątkowych Wójtowi,

11) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,

12) organizacja zebrań wiejskich,

13) gromadzenie dokumentacji rad sołeckich, sołtysów, nadawanie biegu uchwałom i wnioskom podjętym przez te organy,

14) przygotowywanie od strony techniczno- organizacyjnej obrad Rady Gminy, posiedzeń komisji,

15) planowanie i organizacja zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, materiały biurowe i środki czystości oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie,

16) prowadzenie kancelarii ogólnej,

17) organizowanie obiegu informacji wewnętrznej Urzędu,

18) obsługa sekretariatu Wójta,

19) prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

20) współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych,

21) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym,

22) realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

23) obsługa bazy informatycznej Biuletynu Informacji Publicznej ,

24) wdrażanie i prowadzenie systemów informatycznych,

25) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej,

26) realizacja zadań w zakresie promocji Gminy,

27) prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych,

28) prowadzenie ewidencji ludności,

29) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

30) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

31) sporządzanie spisów wyborców,

32) współpraca z Rządowym Centrum Informatycznym PESEL,

33) przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych,

34) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

35) udzielanie informacji o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych przeprowadzanych na terenie gminy,

36) sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kompetencji,

37) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,

38) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych, bhp, urlopów, badań lekarskich,

39) organizowanie szkoleń pracowników z zakresu prawa pracy i bhp,

40) prowadzenie ewidencji i rejestrów dotyczących spraw pracowniczych oraz sporządzanie projektów regulaminów i instrukcji,

41) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem staży absolwentów, praktyk uczniów i studentów,

42) dokonywanie rozliczeń, przekazywanie miesięcznych informacji oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,

43) prowadzenie rejestru delegacji służbowych, ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy,

44) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

45) prowadzenie centralnego rejestru upoważnień,

46) zakup i zamawianie pieczęci urzędowych,

47) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zwalczaniu bezrobocia, organizowanie staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, i prac społecznie użytecznych,

48) opracowywanie i przekazywanie do Powiatowego Urzędu Pracy wniosków o refundację kosztów poniesionych na organizowanie robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie- użytecznych,

49) realizacja obowiązku sprawozdawczości w sprawach kadrowych,

50) odpowiedzialność i kontrola merytoryczna dokumentów księgowych z przydzielonego zakresu czynności,

51) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązków pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie z samodzielnym stanowiskiem ds. powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej i p.poż., pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

52) doręczanie przesyłek własnych Urzędu Gminy w Słupi, Rady Gminnej na terenie Słupi,

53) zarządzanie systemami informatycznymi,

54) dekorowanie Urzędu z okazji świąt państwowych i lokalnych,

55) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w Urzędzie i wokół niego oraz techniczna obsługa tablic informacyjnych Urzędu,

56) prowadzenie archiwum zakładowego,

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2022-03-17
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-03-17 12:08:56
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2022-03-17 00:00:00
Liczba wyświetleń: 188

Wygenerowano: 2023-09-24 11:16:10