Plan Gospodarki Odpadami

Data publikacji: 2005-04-18 12:04:07

UCHWAŁA Nr XVIII/117/2004

RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

 

z dnia 29 listopada 2004r.

 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku Międzygminnego „Ekologia" i zadań Gminy Słupia Jędrzejowska".

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1 i 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed­nolity tekst z 2001 r. Dz. U. nr 142 póz. 1591 z póź­niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. nr 62 póz. 628 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy Słupia Jędrzejowska uchwala co następuje:

 

ŧ 1.

Akceptuje się w całości Plan gospodarki odpadami dla gmin należących do Związku Mię-dzygminnego „Ekologia", uznając jako zadanie własne do wykonania zapisy dotyczące Gminy Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska do sporządzania co dwa lata raportu z wykonania zadań objętych w/w planem dla Gmi­ny Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wój­towi Gminy Słupia Jędrzejowska.

 

ŧ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni­ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

ŧ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

    A. Gregorczyk

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: 2005-04-18
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2005-04-18 12:04:07
Liczba wyświetleń: 5190

Wygenerowano: 2023-12-02 03:56:32