Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

Data publikacji: 2014-01-17 13:10:00

 

ZARZĄDZENIE Nr 72/2013

WÓJTA GMINY SŁUPIA
z dnia 27 grudnia 2013 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014".
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536, ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.


1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na – rok 2014", Projekt Rocznego Programu Współpracy stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.


§ 2.


Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30.12.2013 roku. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 10.01.2014 roku.


§ 3.


1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2014 rok są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Słupia.
2. Konsultacje odbywają się poprzez przedstawienie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej  na adres e-mail:sekretariat@slupia.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia Jędrzejowska,
3) osobiście - poprzez złożenie pisma w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Słupia, 257, 28-350 Słupia Jędrzejowska,
3. Formularz konsultacji projektu uchwały stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. W dniu 10 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Słupia(Sala Obrad) ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Słupia w sprawie projektu w/w uchwały.


§ 4.


Konsultacje przeprowadza pracownik Urzędu Gminy Słupia odpowiedzialny za współpracę Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Słupia oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupia.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2014-01-17
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2014-01-17 13:10:00
Liczba wyświetleń: 8439

Wygenerowano: 2023-03-26 04:53:25