Menu Podmiotowe menu ikonka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia
                                                          28-350 Słupia 257
2.Nazwa stanowiska:                  informatyk  w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy
3.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) doświadczenie zawodowe-co najmniej 2-letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) wykształcenie wyższe z zakresu informatyki lub tytuł technika informatyki,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  Kodeks postępowania administracyjnego,  o ochronie danych osobowych, RODO, o informacji publicznej,
8) znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4.Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność zarządzania sieciami komputerowymi,
2) podstawy wiedzy z zakresu baz danych,
3) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
4) umiejętność  obsługi i serwisowania systemów  operacyjnych.
5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) bieżący nadzór nad ciągłością pracy sieci komputerowych w Urzędzie Gminy;
2) wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania ich problemów;
3) kontrola stanu materiałów eksploatacyjnych oraz przygotowywanie zamówień;
4) wdrażanie nowych technik  i rozwiązań informatycznych;
5) kontrola wykonywania archiwizacji danych;
6) przygotowywanie niezbędnych raportów i analiz;
7)  prowadzenie profilaktyki antywirusowej;
8) obsługa informatyczna sesji i posiedzeń organów Gminy;
9) publikacja materiałów informacyjnych w BIP i na stronie internetowej Gminy.
6.Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy obejmują w szczególności:
1) praca na podstawie umowy o pracę,
2) praca biurowa wewnątrz pomieszczenia i wymagająca wyjść poza budynek urzędu           
3) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie o charakterze administracyjno- biurowym,
4) związana jest z bezpośrednim kontaktem z interesantami,
5) praca w zespole,
6) praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. w godzinach: 7.30 -15.30.
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Słupia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu – sierpień 2018r. wynosi powyżej  6%.
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),        
   Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą                  „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119)  oraz  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 )” wraz z numerem telefonu kontaktowego,
Informacja dla osoby której dane dotyczą i dostęp do danych osobowych stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
3 ) aktualny podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009r. Nr 115 poz.971) ,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
8) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
12) poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli „poufne”, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku przeciwwskazań do poddania się przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze, będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 6 miesięcy, a po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na czas nieokreślony.   W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony.                                                                                             
9.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w  Urzędzie Gminy Słupia w Sekretariacie pokój nr 9 osobiście, bądź przesłać  pocztą na adres  28-350 Słupia nr 257,   w zaklejonej kopercie           z dopiskiem „Konkurs - informatyk”, w terminie do dnia 24 września 2018 r.  do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów do UG).
Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze  zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP Urzędu (www.bip.slupia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-09-07
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-09-07 15:40:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-09-07 15:41:09
Liczba wyświetleń: 46297
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-09-07 15:41:09 Dodano plik - ogłoszenie o naborze- informatyk.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2018-09-07 15:40:53 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj