Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Gospodarki Komunalnej

1) realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności:

a) przyjmowanie wniosków i wydawanie zapewnień na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz warunków technicznych na przyłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacji,

b) wykonywanie odbiorów i sporządzenie protokołu odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) sporządzenie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

d) utrzymanie w ruchu ciągłym sieci i urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w celu zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej jakości, ciśnieniu i ilości,

e) utrzymanie w ruchu ciągłym, sieci i urządzeń kanalizacyjnych,

f) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, ujęć wody zgodnie z pozwoleniami wodno- prawnymi i przepisami prawa wodnego i prawa ochrony środowiska,

g) naliczanie i odprowadzenie opłat za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,

h) wykonywanie badań jakości wody i przekazywanie sprawozdań do Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Starostwa Powiatowego,

i) sporządzenie sprawozdań z gospodarki wodno-ściekowej do Urzędu Statystycznego,

j) prowadzenie prawidłowej gospodarki wodomierzowej w zakresie określonym przez Urząd Miar,

k) prawidłowa eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

l) utrzymanie w należytym stanie technicznym hydrantów ppoż. znajdujących się na sieci wodociągowej zgodnie z przepisami ppoż. i zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej,

m) odcinanie dostaw wody i zamykanie przyłączy kanalizacyjnych w przypadkach określonych w art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t.j. Dz. U z 2020 poz. 2028 z późn.zm.),

n) aktualizacja postanowień regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie,

o) usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

p) wykonywanie awaryjnych wymian odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

q) przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,

r) przygotowywanie materiałów w zakresie kierowania spraw na drogę sądową,

2) administrowanie zasobami mieszkaniowymi i użytkownikami Gminy, w tym:

a) przygotowanie dokumentów związanych z najmem lokali mieszkalnych będących przedmiotem obrad Komisji Mieszkaniowej zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale Rady Gminy,

b) sporządzenie i przygotowanie zmian w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,

c) przygotowanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, rozliczanie najemców i prowadzenie imiennych kartotek najemców lokali,

d) przyjmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych protokołami zdawczo-odbiorczymi z określeniem stanu technicznego urządzeń i wyposażenia pomieszczeń,

e) wykonywanie przeglądów wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych – kwalifikowanie robót budowlanych według pierwszeństwa potrzeb,

f) dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego, w zakresie nie obowiązującym najemcy a zwłaszcza:

- napraw i wymiany instalacji wodociągowej,- bez urządzeń odbiorczych, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz instalacji elektrycznej,

-wymiany pieców grzewczych, stolarki drzwiowej i okiennej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także- tynków,

g) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333) w celu zapewnienia utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym,

h) nadzór oraz zabezpieczenie instalacji i urządzeń przed skutkami zimy,

i) aktualizacja opłat z tytułu czynszu najmu,

j) organizowanie przetargów na wolne lokale użytkowe,

3) sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kompetencji,

4) prowadzenie i utrzymanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących bieżącego utrzymywania dróg gminnych,

6) utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,

7) nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, jezdni i chodników,

8) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych Gminy,

9) dowozu dzieci do szkół z terenie Gminy Słupia,których samorząd jest organem prowadzącym,

10) prowadzenie ewidencji kart drogowych kierowców, nadzór i kontrola czasu pracy kierowców oraz nadzór i kontrola prawidłowego rozliczania paliw,

11) przygotowanie projektów uchwał w sprawach będących we właściwości Referatu,

12) realizacja zadań zleconych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą w zakresie opieki nad cmentarzami , kwaterami i grobami wojennymi.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2022-03-17
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-03-17 12:23:15
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2022-03-17 00:00:00
Liczba wyświetleń: 131
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-17 13:29:11 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-03-17 12:20:13 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj