Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

2) obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy,

3) prowadzenie ewidencji mienia Gminy,

4) składanie informacji o stanie mienia komunalnego,

5) tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe,

6) prowadzenie spraw podziału nieruchomości, odbiór granic nieruchomości powstałych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziałów,

7) współdziałanie w opracowywaniu programu wyłączeń gruntów na cele nierolnicze,

8) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

9) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu w zakresie gospodarki mieniem Gminy,

10) prowadzenie spraw uwłaszczenia na rzecz Gminy,

11) zlecanie biegłym szacunku nieruchomości,

12) prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych,

13) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

14) naliczanie należności z tytułu wieczystego użytkownika,

15) prowadzenie ewidencji numeracji nieruchomości,

16) prowadzenie ewidencji umów dzierżawnych na grunty rolne i budowlane,

17) przygotowywanie propozycji opłat z tytułu umownego i nie umownego użytkowania nieruchomości w tym dzierżaw i najmu,

18) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją,

19) organizowanie i prowadzenie przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych i wydzierżawienie gruntów,

20) prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic Gminy, nazw miejscowości,

21) aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych oraz prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem tych spisów,

22) współdziałanie z samorządem rolniczym i prowadzenie spraw dotyczących wyborów do Izb Rolniczych,

23) współdziałanie z administracją rządową w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

24) realizacja zadań związanych ze znakowaniem obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,

25) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt,

26) organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

27) prowadzenie postępowań w celu wydania zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

28) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

29) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

30) współpraca z instytucjami- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego i Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,

31) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

32) przygotowywanie projektów uchwał rady o przystąpieniu do sporządzenia gminnych planów zagospodarowania przestrzennego, określenie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,

33) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego,

34) ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i w przepisach wykonawczych,

35) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

36) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości,

37) sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kompetencji,

38) nadzorowanie procedur zamówień publicznych i prowadzenie rejestru ogólnego udzielanych zamówień publicznych w Urzędzie, w tym w szczególności:

a) udzielanie merytorycznej pomocy i współpraca z pracownikami Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych oraz kodeksu cywilnego,

b) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Prawa zamówień publicznych przez pracowników Urzędu,

39) prowadzenie ewidencji i nadzorowanie całości procedur zamówień publicznych realizowanych przez Referat, w tym w szczególności:

a) dokonywanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego,

b) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienie,

c) przygotowywanie treści ogłoszenia o zamówienie,

d) organizowanie komisji przetargowych i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem jej prac,

e) przygotowywanie umów z wykonawcami i dostawcami wyłonionymi w postępowaniu o zamówienie publiczne,

40) stały monitoring informacji i ich analiza w zakresie istniejących źródeł finansowania ze środków europejskich, programów rządowych i innych ( środki pozabudżetowe),

41) przekazywanie komórkom organizacyjnym i jednostkom organizacyjnym Gminy informacji na temat możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi,

42) przygotowanie wniosków o dotacje finansowe, współpraca z jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków pomocowych,

43) pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i innych źródeł,

44) doradztwo przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych,

45) propagowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków dla organizacji non profit,

46) prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu,

47) realizacja terminów wynikających z kalendarza zgłaszania wniosków o dofinansowanie ogłaszanych przez instytucje prowadzące konkursy,

48) przygotowywanie wniosków o dotację i pożyczki preferencyjne oraz ich realizacja,

49) nadzór nad realizowaniem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, współdziałanie z instytucjami i podmiotami w zakresie zaopatrzenia Gminy w niezbędne urządzenia dostawy wody, energii elektrycznej, cieplnej gazu, oraz odprowadzania ścieków,

50) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy, i modernizacji dróg gminnych, placów, chodników,

51) zarządzanie drogami gminnymi,

52) określenie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

53) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,

54) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów,

55) współpraca z zarządem dróg powiatowych, w zakresie dotyczącym utrzymania, modernizacji i budowy dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez Gminę,

56) wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam w pasie drogowym,

57) naliczanie opłat za reklamy usytuowane przy drogach gminnych oraz na budynkach komunalnych,

58) organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach,

59) ewidencja inwestycji,

60) przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych oraz drogowych w tym oświetlenia ulic i placów,

61) uzgadnianie z kierownikami jednostek organizacyjnych zakresu remontów obiektów, pomoc merytoryczna przy organizacji przetargów i nadzorze wykonawstwa,

62) sporządzanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kompetencji,

63) kreowanie polityki przyjaznej inwestorom.

64) prowadzenie spraw z zakresu p.poż, a w szczególności:

a) prowadzenie spraw w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych,

b) prowadzenie rejestru OSP oraz ewidencji i wyposażenia,

c) załatwianie spraw związanych z działalnością OSP,

d) koordynowanie zadań w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze Gminy,

e) Współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

65) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

66) ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy,

67) prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

68) podejmowanie działań zapewniających ochronę środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska, w tym:

a) podejmowanie działań zapewniających ochronę środowiska wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska,

b) prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody,

c) wydawanie decyzji środowiskowych,

d) realizacja zadań z zakresu utylizacji eternitu,

69) realizacja obowiązku gospodarowania odpadami poprzez:

a) utworzenie i prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

b) przygotowanie niezbędnych informacji i materiałów do wyboru metodologii ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) przygotowanie projektów uchwał w sprawach będących we właściwości Referatu.

70) wykonywanie zadań z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne,

a) zlecenie wykonywania operatów wodno-prawnych w celu uzyskania pozwoleń wodno-prawnych,

71) opracowywanie projektów regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,

72) przygotowanie dokumentów umożliwiających ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

73) nadzór nad wykonywaniem postanowień umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Wykonawcę,

74) realizacja zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez planowanie i organizację oświetlenia miejsc publicznych dróg znajdujących się na terenie Gminy,

75) realizacja zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2022-03-17
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2022-03-17 12:11:58
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2022-03-17 00:00:00
Liczba wyświetleń: 254
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-03-17 12:09:17 Dodano dokument Administrator BIP Szukaj
2022-03-17 12:09:09 Dodano podgląd dokumentu Administrator BIP Szukaj
        Porównaj