Menu Podmiotowe menu ikonka

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Słupia w dniu w dniu 29 czerwca 2018 roku o godzinie 9:00, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi.

TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
I N F O R M A C J A


Informuje się Mieszkańców Gminy, że sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 29 czerwca
2018 roku o godzinie 900, w Świetlicy Wiejskiej w Słupi.
 
Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy  między sesjami.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2017 rok:- odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
- odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
- dyskusja;
- podjęcie uchwały.
7. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
-odczytanie uchwały RIO w Kielcach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupia w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium za 2017 rok;
-dyskusja;
-podjęcie uchwały.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.

9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok.

10. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Słupia.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
 
                                                                                         Gustawa Trawińska
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2018-06-13
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2018-06-14 15:45:00
Modyfikował: Administrator BIP 2018-06-14 15:45:20
Liczba wyświetleń: 7657
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-06-14 15:45:20 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj