Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2013

Zarządzenie Nr 1/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 02.01.2013 r.
W sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we wsi WĘGRZYNÓW oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:
Nr. 471/3 o pow. 0.06 00 ha,
W prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego.
 
Zarządzenie Nr 2/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 stycznia .2013 r.
W sprawie ustalenia terminu i warunków do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu na sprzedaż mienia komunalnego  - działki Nr.  216 o pow. 0.38 84 ha, położonej we wsi Sieńsko.
 
 
Zarządzenie Nr 3/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 stycznia .2013 r.
W sprawie ustalenia terminu i warunków do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr.  80/1 o pow. 0.77 12 ha wraz z zabudowaniami położonej Raszkowie.
 
Zarządzenie Nr 4/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 stycznia .2013 r.
W sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Słupia i planu kontroli w jednostkach podległych w 2013 roku.
 
Zarządzenie Nr 5/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 stycznia .2013 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań.
 
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 1 lutego 2013 r.
W sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań
 
Zarządzenie Nr 7/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 lutego 2013 r.
W sprawie wynajęcia działek Nr. 302 i Nr. 304 o pow. 0.35 ha położonych w Słupi, wraz z budynkiem skupu żywca na każdą środę.
 
Zarządzenie Nr 8/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 lutego 2013 r.
W sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 
 
Zarządzenie Nr 9/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 marca 2013 r.
W sprawie ustalenia warunków do sprzedaży działki Nr. 302/4 położonej w Sprowie o pow. 0.19 72 ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej.
 
Zarządzenie Nr 10/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 marca 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówień pn: Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej centrum miejscowości Słupia.
 
Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 marca 2013 r.
W sprawie powołania składu Komisji w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali  z zasobu mieszkaniowego Gminy Słupia (Jędrzejowska).
 
Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 2 kwietnia 2013 r.
W sprawie określenia warunków i określenia terminu do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 302/4 o pow. 0.19 72ha położonej w Sprowie zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej.
 
Zarządzenie Nr 13/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 kwietnia 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska).
 
Zarządzenie Nr 14/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 kwietnia 2013 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Raszkowie Nr. 80/1 o pow. 0.77 12ha w raz z zabudowaniami.
 
Zarządzenie Nr 15/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 kwietnia 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013
 
Zarządzenie Nr 16/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 16 kwietnia 2013 r.
W sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów na badanie gleb dla rolników zamieszkałych na terenie gminny Słupia Jędrzejowska, dla potrzeb doradztwa nawozowego, obejmującego oznaczenie stopnia zakwaszenia, oraz zawartości podstawowych składników pokarmowych roślin (fosforu, potasu i magnezu).
 
Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 kwietnia 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 kwietnia 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMNIY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) W OKRESIE OD DNIA 01 LIPCA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU.
 
Zarządzenie Nr 19/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 kwietnia 2013 r.
W sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji  uczestników projektu oraz powołania Komisji rekrutacyjnej do projektu Pt. „ Terenowe kompetencje” o numerze POKL.09.06.02-26-083/12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zarządzenie Nr 20/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 kwietnia 2013 r.
W sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla systemu i Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL.
 
 
Zarządzenie Nr 21/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 maja 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 22/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 maja 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: USŁUGA EDUKACYJNA OBEJMUJĄCA PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU POKL PN.: „ NOWE KOMPETENCJE”
 
Zarządzenie Nr 23/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 maja 2013 r.
W sprawie: zmiany regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Nowe kompetencje” o numerze POKL.09.06.02-26-083/12-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 Zarządzenie Nr 24/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 15 maja 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych o dł. 1289 mb.
 
Zarządzenie Nr 25/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 26/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2013 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr. 302/4 o pow. 0.19 72 ha położonej w Sprowie zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej.
 
Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 maja 2013 r.
W sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek Nr 472/10, Nr 472/14 o pow. 0.17 65 ha, Nr 523/4 o pow. 0,0158 ha (w granicach wykazanych na wstępnym projekcie podziału) położonych w Starym Węgrzynowie wraz z budynkiem po zlikwidowanym Ośrodku Zdrowia i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego.
 
Zarządzenie Nr 27a/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 czerwca 2013 r.
W sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 
Zarządzenie Nr 28/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 czerwca 2013 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki położonej w Raszkowie Nr 80/1 o pow. 0.7712  ha wraz z zabudowaniami.
 
Zarządzenie Nr 29/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 
Zarządzenie Nr 30/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 czerwca 2013 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 31/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 13 czerwca 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 32/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie przeznaczenia działek w Rożnicy do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 
Zarządzenie Nr 33/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie dokonania zmiany działki Nr 41/6 stanowiącej własność Gminy z działką Nr 41/8 stanowiącą własność osoby fizycznej.
Działki położone w obrębie geodezyjnym  Rożnica.
 
Zarządzenie Nr 34/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenie Nr 35/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 14 czerwca 2013 r.
W sprawie przyjęcia Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok.
 
 
Zarządzenie Nr 36/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 19 czerwca 2013 r.
W sprawie określenia warunków oraz ustalenie terminu przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek
Nr 472/10 o pow. 0.1574 ha
Nr 472/14 o pow. 0.0191 ha
Nr 523/4 o pow. 0.0158 ha
Położonych w Węgrzynowie wraz z budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia.
 
Zarządzenie Nr 37/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 czerwca 2013 r.
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.
 
Zarządzenie Nr 38/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 39/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 czerwca 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 40/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 lipca 2013 r.
W sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 41/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 lipca 2013 r.
W sprawie powołania Komisji przetargowej.
 
Zarządzenie Nr 42/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 lipca 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 43/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 lipca 2013 r.
W sprawie użyczenia działki Nr 352 o pow. 0.028ha położonej w Dąbrowicy wraz z budynkiem remizy OSP w Dąbrowicy.
 
Zarządzenie Nr 44/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 3lipca 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu odbiór robót budowlanych na zadanie pn: „Budowa wodociągów i kanalizacji Gminy Słupia (Jędrzejowska) etap III kanalizacji w miejscowości Wywła, wykonanie przyłączy wody i kanalizacji dla tej miejscowości, przyłączy wody i kanalizacji w miejscowości Rawka oraz wykonanie studni pomiarowej ilości ścieków sanitarnych w miejscowości Tarnawa gm. Sędziszów”.
 
 
Zarządzenie Nr 45/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 sierpnia 2013 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 46/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
W sprawie udziału w wojewódzkim treningu doskonalenia obiegu informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych.
 
Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 20 sierpnia 2013 r.
W sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół z terenu Gminy Słupia.
 
Zarządzenie Nr 48/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 9 września 2013 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 49/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 11 września 2013 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 50/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 września 2013 r.
W sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska).
 
Zarządzenie Nr 51/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 23 września 2013 r.
W sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych.
 
Zarządzenie Nr 52/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 września 2013 r.
W sprawie protokolarnego odbioru zadania.
 
Zarządzenie Nr 53/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 53a/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 30 września 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 54/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 października 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 55/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 października 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 56/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 4 listopada 2013 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) na rok 2014.
 
Zarządzenie Nr 57/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 6 listopada 2013 r.
W sprawie określenia warunków i ustalenia terminu do przeprowadzenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 302/4 o pow. 0.1972 ha położonej w Sprowie zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej.
 
Zarządzenie Nr 60/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 listopada 2013 r.
W sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia (Jędrzejowska) na lata 2013 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2034.
 
Zarządzenie Nr 61/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 12 listopada 2013 r.
W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska na 2014r.
 
Zarządzenie Nr 62/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 21 listopada 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Zagospodarowanie terenu zielenią rekreacyjno-wypoczynkową w Słupi.
 
Zarządzenie Nr 64/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 18 listopada 2013 r.
Zmieniające Zarządzenie Nr 65/2012 w sprawie dokonania podziału, wyceny działki Nr 302/1 położonej w Sprowie i przeznaczenie do sprzedaży wydzielonej działki wraz z zabudowaniami po byłej szkole podstawowej.
 
Zarządzenie Nr 65/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 listopada 2013 r.
W sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie Gminy.
 
Zarządzenie Nr 66/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 28 listopada 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 67/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 29 listopada 2013 r.
W sprawie procedury pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych.
 
Zarządzenie Nr 68/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 5 grudnia 2013 r.
W sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
Zarządzenie Nr 69/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 grudnia 2013 r.
W sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Zarządzenie Nr 70/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 10 grudnia 2013 r.
W sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn: Dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw zlokalizowanej w SZUK Słupia dla Gminy Słupia (Jędrzejowska).
 
Zarządzenie Nr 71/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2013 r.
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w dniu 31 grudnia 2013r.
 
Zarządzenie Nr 72/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2013 r.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy samorządu Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014”.
 
Zarządzenie Nr 73/2013
Wójta Gminy Słupia z dnia 27 grudnia 2013 r.
W sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej.
 
 
 
 
 
Podmiot publikujący: Urząd Gminy Słupia
Wytworzył: Fabian Malec 2016-07-22
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2016-07-22 09:36:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Fabian Malec 2016-07-22 09:36:00
Modyfikował: Administrator BIP 2016-07-22 09:41:41
Liczba wyświetleń: 2025
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 61 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 69 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 62 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zrządzenie nr 73 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 72 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 70 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 71 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 68 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 67 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 66 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 65 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:41:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 64 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 53 A 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 60 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 57 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 56 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 55 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 54 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 50 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 53 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 52 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 51 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 49 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 48 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 47 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:40:32 Dodano plik - Zarządzenie nr 46 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 39 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 45 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 44 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 43 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 41 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 40 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 42 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 38 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 36 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 35 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 34 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 33 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 32 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 31 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:39:40 Dodano plik - Zarządzenie nr 37 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 27 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 30 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 29 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 28 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 27a 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 26 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 25 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 24 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 23 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 22 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 21 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:38:49 Dodano plik - Zarządzenie nr 20 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 11 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 19 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 18 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 17 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 16 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 15 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 14 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 13 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 12 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2013 Załącznik nr 1 Nr 272013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 10 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 9 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 8 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 7 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 6 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 5 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 4 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 3 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 2 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:37:41 Dodano plik - Zarządzenie nr 1 2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2016-07-22 09:36:39 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj