Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

 • 14 stycznia 2020

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2020

 • 13 stycznia 2020

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • 04 grudnia 2019

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

 • 29 października 2019

                                                                                                                    Słupia, dnia. 29.10.2019   OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT Wójta Gminy Sł...

                                                                                                                    Słupia, dnia. 29.10.2019

 
OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT
Wójta Gminy Słupia
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018
 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro­waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia­ływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie Słupia, obejmującego obszary, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Słupia Nr XXXIV/183/2018 z dnia 22 lutego 2018r. oraz Nr XXXIV/195/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.11.2019r. do 26.11.2019r.
w Urzędzie Gminy w Słupi w godzinach urzędowania.

Projekt planu wraz z prognozą będzie również udostępniony na stronie internetowej urzędu: www. slupia.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.11.2019r. w Urzędzie Gminy w  Słupi,początek o godz. 11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
            Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Gminy (28 – 350  Słupia  257) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupi; 28 – 350  Słupia  257
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:
 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem    email:  rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
                                                                                  WÓJT GMINY
                                                                                 Tomasz Koper

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie

 • 22 października 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Nowej Wsi 29.09.2019r.

 • 24 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Wywle 29.09.2019r.

 • 24 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie; Dąbrowica, Obiechów, Sprowa 27.09.2019r.

 • 23 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Rawce 26.09.2019r.

 • 20 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Jasieńcu 25.09.2019r.

 • 20 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Wielkopolu 24.09.2019r.

 • 19 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Słupi 22.09.2019r.

 • 19 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Rożnicy 26.09.2019r.

 • 19 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Nowy Węgrzynów/Stary Węgrzynów 25.09.2019r.

 • 20 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Raszkowie 24.09.2019r.

 • 19 września 2019

Przejdź do wpisu

Zebranie Wiejskie w Sieńsku 23.09.2019r.

 • 18 września 2019

Przejdź do wpisu

Informacja dla mieszkańców wsi Wielkopole

 • 27 sierpnia 2019

Przejdź do wpisu

Wybory Sołtysów

 • 19 marca 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY SŁUPIA W 2019 R.

 • 30 stycznia 2019

Przejdź do wpisu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SŁUPIA PRZENZACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 • 25 stycznia 2019

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2019.

 • 14 stycznia 2019

Przejdź do wpisu

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM " KLUBU SENIOR+''!!!

 • 21 grudnia 2018

ZOSTAŃ UCZESNIKIEM

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekuna Klubu''Senior"

 • 21 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTA W KLUBIE SENIORA PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI

 • 21 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • 20 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Protokół z wyboru - Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok

 • 17 kwietnia 2018

Przejdź do wpisu

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok

 • 03 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE Gmina Słupia ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy do udziału w konkursie „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” dofinansowanym ze środków województwa Świętokrz...

Przejdź do wpisu

Decyzja Znak RGN 6810 5 11 2018 w sprawie zmiany decyzji Znak RGN 6810 5 18 2017 dot. mienia gromadzkiego we wsi Węgrzynów

Przejdź do wpisu

Decyzja Znak RGN 6810 5 9 2018 w sprawie ustanowienia mienia gromadzkiego we wsi Dąbrowica

Przejdź do wpisu

Decyzja Znak RGN 6810 5 8 2018 w sprawie ustanowienia mienia gromadzkiego we wsi Wywła

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2018 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie konkursu w sprawie przyznania dotacji na zadanie z zakresu rozwoju sportu realizowanego na terenie Gminy Słupia w 2018r.

 • 23 stycznia 2018

Ogłoszenie Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia na rok 2018   §1 Przedmiot projektu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

 • 10 stycznia 2018

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.19.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Rawka

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.18.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Węgrzynów

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.17.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Sprowa

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Budowa bezobsługowej stacji bazowej "Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "

 • 20 listopada 2017

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Sieńsku przeznaczonej do sprzedaży

 • 13 listopada 2017

Skan dokumentu w załaczeniu

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze partnera z sektora MŚP

 • 24 października 2017

Przejdź do wpisu

dot. NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 13 października 2017

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Słupi przeznaczonej do sprzedaży

 • 06 października 2017

w załaczeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) ZA 2016 ROK.

 • 22 września 2017

W załaczeniu skan dokumentu.  

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 25 sierpnia 2017

Gmina Słupia jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 18 września 2017

Gmina Słupia jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Stacja bazowa telefonii komórkowej P4SP. z o.o. o numerze ZAW 7005_7005A waz z linią zasilającą

 • 10 sierpnia 2017

w załaczeniu skan ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

 • 16 czerwca 2017

dla inwestycji polegajacej na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej  wraz z linia zasilającą, planowanej do realizacji na dziłce nr 39 - obręb Wólka Ołudzka. skan obwieszcenia w załaczeniu

Przejdź do wpisu

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok

 • 18 maja 2017

Urząd Gminy w  Słupi ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy do udziału w konkursie „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” dofinansowanym ze środków województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023”

 • 06 grudnia 2016

Wójt Gminy Słupia                                                                                                Słupia, 06.12.2016r.       OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strate...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017 – 2030”

 • 06 grudnia 2016

Wójt Gminy Słupia                                                                                              Słupia, 06.12.2016 rok   OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategiczne...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 21 września 2016

w załaczeniu skan wykazu

Przejdź do wpisu
Powrót