Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Starosty Jędrzejowskiego

 • 30 czerwca 2009

wszczecie postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 0188T Wywła- Słupia-Sędziszów-Wodzisław -...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 15 czerwca 2009

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

 • 12 czerwca 2009

Przejdź do wpisu

Stypendia

 • 14 kwietnia 2009

  Stypendium przeznaczone bedzie dla studentów, którzy spelniaja łącznie nastepujace kryteria : - studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym , wieczo...

Przejdź do wpisu

Obwieszcenie o wszczeciu postępowania

 • 13 marca 2009

 Zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek: Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Okrzei 83, 28-300 Jędrzejów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewziecia: Prze...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

 • 30 grudnia 2008

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do wpisu

Ogloszenie

 • 30 grudnia 2008

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości

 • 30 grudnia 2008

Wykaz nieruchomości połozonej w Raszkowie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości połozonej w Raszkowie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Urzad Gminy w Słupi Jedrzejowskiej zgodnie z Uchwała Rady Gminy Nr 10/64/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r., Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 r., podaje do publicznej wiadomości że działki Nr 50/4 i Nr 50/7 o pow 0,1169 ha połozone w Raszkowie wraz z budyniem sklepu zostały przeznaczone do wydzierżawienia.

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wydzierzawia sie budynek sklepu znajdujący sie na działkach :

Nr 50/4 o powierzchni 0,0888 ha w tym BrR-V 0,0888 ha

Nr 50/7 o powierzchni 0,0281 ha w tym BrR-V 0,0281 ha

Własność Gminy Słupia na podstawie KW - 38448.

Ustalenie dzierżawcy nastąpi w formie rozstrzygniecia przetargu pisemnego nieograniczonego. Budynek sklepu moze być zagospodarowany pod działalnosć gospodarczą - działalność handlowa.

Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Posiada instalacje wodno-kanalizacyjne.

Dane techniczne obiektu sklepu:

- powierzchnia użytkowa - 77,50 m2

Działki są usytuowane w centrum wsi przy drodze powiatowej.

Ustala sie cenę początkową czynszu z nieruchomości na wartość 800 zł miesięcznie. (słownie: osiemset zł 00/100).

Wartosć czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Działki Nr 50/4 i 50/7 o powiechni 0,1169 ha wraz z budynkiem sklepu wydzierżawia sie na okres 3 lat.

Gmina Słupia nie posiada aktualnego miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Gminy.

Wójt Gminy

Janysz Grabek

 

Słupia , dnia 17 marzca 2008 r.

Przejdź do wpisu

 • 02 stycznia 2008

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości

 • 30 grudnia 2008

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Zgodnie z art. 35 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr. 261 póz. 2603 ) Uchwałą Nr. X/64/2003 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 grudnia 2003 r, Zarządzeniem Nr. 15/2006 z dn. 06.07.2006 r W ó j t G m i n y Słupia Jędrzejowska podaje do publicznej wiadomości, że niżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym .

Działka Nr. 93/1 o powierzchni 0.0069 ha , położona w Nowej Wsi działka Nr. 93/2 o powierzchni 0.0034 ha położona w Nowej Wsi działka Nr. 94/2 o powierzchni 0.0222 ha położona w Nowej Wsi działka Nr. 94/3 o powierzchni 0.0137 ha położona w Nowej Wsi działka Nr. 116/2 o powierzchni 0.0235 ha położona w Nowej Wsi działka Nr. 322/2 o powierzchni 0.0510 ha położona w Nowej Wsi

Działki Nr. 93/1, 93/2, 94/2, 94/3, 322/2 są własnością Gminy Słupia na podstawie - KW - 37416, działka Nr. 116/2 - KW - 17388. Działki powyższe nie są obciążone prawami ani długami na rzecz osób trzecich.

Wartość działek :

Nr. 93/1 - l 528,11 zł.   Nr. 93/2 - l 379,11 zł,    Nr. 94/2 - 2 120,11 zł, Nr. 94/3 - l 916,11 zł,   Nr. 116/2 - 2 442,11 zł.    Nr. 322/2 - 4 219,11 zł,

Na wartość działek składają się :

wartość oszacowana, koszt wyceny, koszt podziału .

Dla obszaru działek o Nr. 93/1, 93/2 , 94/2, 94/3, 116/2, 322/2 , położonych w

obrębie Nowa Wieś, gmina Słupia nie ma obowiązującego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Działki znajdują się w kompleksie terenów rolno-budowlanych, znajdują się przy

drodze gminnej i przy drodze powiatowej, na poprawienie warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Działki powyższe nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Słupia dn. 10.08.2007 r.

 

                   Wójt Gminy Słupia Jedrzejowska

                               Janusz Grabek

 

 

 

 

Przejdź do wpisu

Przetarg

 • 30 grudnia 2008

PIERWSZY  USTNY  PRZETARG   NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  w obrębie   R A S Z K Ó W    

Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska

28 -350 Słupia Jędrzejowska woj. świętokrzyskie

 

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY  USTNY  PRZETARG   NIEOGRANICZONY

                NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ

             w obrębie   R A S Z K Ó W

 

   Przedmiotem przetargu jest nieruchomość :

 Obręb  Raszków  :

 - działka Nr. 97/100 o powierzchni  0.72 ha  , niezabudowana ,

  Cena wywoławcza  4 812,78 zł   

 ( Słownie : cztery tysiące osiemset dwanaście  78/100 zł )

   Wadium  -  500,00 zł  (Słownie :  pięćset  00/100 zł.)

 

Dla działki Nr. 97/100 założona jest  księga wieczysta Nr. KW- 55006

w Sądzie Rejonowy w Jędrzejowie.

Dla obrębu Raszków  brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .

W Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia  , nieruchomość leży w terenach  rolnych.

Szczegółowych informacji odnośnie działki można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Słupi ,   pokój Nr. 7        tel.  (041) 38-16-024 ,(041) 38-16-288 .

 

Przetarg odbędzie się w dniu  22 czerwca  2007 r o godz. 1000 (piątek)

pokój  Nr 10 Urzędu Gminy w Słupi .

 

Wadium należy wpłacić  do dnia  19 .06.2007 r  na konto   Urzędu Gminy w Słupi Nr 98 8513 1011 2001 0000 0013 0001 BS Sędziszów  Oddział Słupia.

Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy , wadium przepadnie na rzecz sprzedającego .

Wadium wpłacone przez osobę która nie wygrała przetargu , zostaje zwrócone niezwłocznie po przetargu.

 

Wójt Gminy z ważnych przyczyn może unieważnić przetarg . 

 

  Słupia   2007- 05 - 22

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

 • 30 grudnia 2008

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

  WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZONYCH   DO   SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art. 34 i art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2004 r. Nr. 261   poz. 2603 ) Uchwałą Nr. X/64/2003 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 grudnia 2003 r , Zarządzeniem  Nr. 19/2006  Wójta  Gminy  z dnia 25 lipca 2006 r  Wójt Gminy   Słupia  Jędrzejowska   p o d a j e  do  publicznej    wiadomości,  że niżej  wymieniona  działka  została  przeznaczona do sprzedaży   w drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego .

 

 1.   Działka  Nr.  97/100 o  powierzchni  0.72  ha  położona w Raszkowie.

       Działka rolna niezabudowana , użytkowana rolniczo .  

       Rodzaj użytku –  R – V – 0.37 ha , Ł – IV – 0.30 ha  ,  Nieużytek – 0.05 ha .

 

Działka o kształcie trójkątnym , położona na płaskim terenie  , przy drodze traktowej .

Objęta Księgą  Wieczystą Nr. 55006 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział Ksiąg Wieczystych .

 

Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy Słupia Nr. XIV/100/2000 uchwalonego uchwałą przez Radę Gminy Słupia z dnia 28.06.2000r  przedmiotowa działka położona jest na terenie upraw rolniczych.  

 

 Wartość oszacowana w wyniku  wyceny   działki   wynosi :    4 570,00 zł. 

                                 Plus koszt wyceny działki   wynosi :    242,78 zł

Wartość wyjściowa  działki Nr.  97/100   wynosi               -  4 812,78 zł .

( Słownie :  cztery  tysiące osiemset  dwanaście  78/100 zł).

 

Słupia dn. 10.04.2007r. 

 

                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                               Słupia Jędrzejowska

                                                                                   Janusz  Grabek

 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 30 grudnia 2008

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 

Zgodnie z art. 35 Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 261 poz. 2603 ) Uchwałą Nr. X/64/2003 Rady Gminy w Słupi Jędrzejowskiej z dnia 11 grudnia 2003 r Zarządzeniem Nr. 15/2006 z dn. 06.07.2006 r , Zarządzeniem Nr. 6/2007 z dnia 10.04.2007 r W ó j t G m i n y Słupia Jędrzejowska p o d a j e do publicznej wiadomości, że niżej wymienione działki zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym .

Działka Nr. 501/1 o powierzchni 0.0128 ha , położona w SPROWIE.

działka Nr. 501/2 o powierzchni 0.0277 ha położona w SPROWIE

działka Nr. 501/3 o powierzchni 0.0309 ha położona w SPROWIE

działka Nr. 501/4 o powierzchni 0.1619 ha położona w SPROWIE

działka Nr. 501/5 o powierzchni 0.2392 ha położona w SPROWIE

działka Nr. 501/6 o powierzchni 0.2232 ha położona w SPROWIE

działka Nr. 501/7 o powierzchni 0.8272ha położona w SPROWIE

działka Nr. 178/2 o powierzchni 0.3000 ha położona w WYWLE

działka Nr. 158 o powierzchni 0.5000 ha położona w RASZKOWIE

Własność Gminy Słupia działek     Nr. 501 - KW - 46512 ,

                                     działki Nr. 178/2 - KW - 37420,

                                     działki Nr. 158 - KW - 38448,

Działki powyższe nie są obciążone prawami ani długami na rzecz osób trzecich. Wartość działek: Nr. 501/1 - 1 106.64 zł, Nr. 501/2 - 1 189.64 zł, Nr. 501/3 - 1 126.64 zł , Nr. 501/4 - 2 558.64 zł, Nr. 501/5 - 2 842.64 zł, Nr. 501/6 - 2 518.64 zł, Nr. 501/7 - 6 389.64 zł.

Na wartość działek składają się : koszt wyceny, koszt podziału i wartość oszacowana . Działki znajdują się w kompleksie terenów rolno-budowlanych, w części są zadrzewione, znajdują się przy drodze gminnej i stanowią dojazd do nieruchomości przyległych .

Działka Nr. 178/2 położona jest na terenie upraw rolnych – do rekultywacji, niezabudowana , nie posiada dostępu do infrastruktury, teren zakrzaczony , z wąwozem, położona w Wywle . Wartość działki 1 591.78 zł . Na wartość działki składają się : koszt wyceny i wartość oszacowana .

Działka Nr. 158 położona w Raszkowie , działka rolna , niezabudowana , zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych i leśnych. Na wartość działki składają się: koszt wyceny i wartość oszacowana. Wartość działki 3 490.78 zł .

Słupia dn. 10.04.2007 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz

 • 30 grudnia 2008

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości

 • 14 lutego 2006

Wykaz nieruchomości

Słupia dnia 14.02.2006 r .

 

 

                                     WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

              POŁOŻONEJ  W  RASZKOWIE  PRZEZNACZONEJ 

                                   DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               

        Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 11 grudnia  2003r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr. 3/2006 z dnia 18.01.2006 r ,  podaje  do publicznej wiadomości, że  część działki Nr. 80 o pow. 0.28 ha  położonej  w Raszkowie  wraz z budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym  została przeznaczona  do wydzierżawienia .Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy  Nr . 3/2006  z dnia 18.01.2006 r wydzierżawia się część działki Nr 80 o pow. 0.28 ha w tym:   T.zab. R-V- 0.28 ha .

      ( Pozostała część działki Nr . 80 o pow. 2.50 ha  nie została przeznaczona do wydzierżawienia. Powierzchnia całej działki wynosi   2.78 ha).

Własność Gminy Słupia na podstawie KW -  17390 .

Zgodnie z Uchwałą Nr  X/64/2003  z dnia 11.12.2003 r - Ustalenie dzierżawcy nastąpi w formie  rozstrzygnięcia przetargu pisemnego  nieograniczonego .

 

Budynek szkoły  może być zagospodarowany pod działalność gospodarczą o charakterze nieuciążliwym : działalność usługową,  działalność handlową,  działalność kulturalno-oświatową, działalność  produkcyjną, działalność  socjalno – usługową.

Obiekt  jest w dobrym stanie technicznym , ocieplony , posiada własną  kotłownię olejową 

zautomatyzowaną , studnię głębinową .  Posiada  instalacje wodno-kanalizacyjne.

Dane techniczne obiektu  szkoły :

-     Powierzchnia zabudowy  680,00 m 2

-     Powierzchnia użytkowa  1245,13 m 3

Budynek gospodarczy :

-     powierzchnia zabudowy – 73,50 m 2 .

Usytuowanie działki jest w centrum wsi ,przy drodze powiatowej.

      Ustala się cenę początkową czynszu z nieruchomości na wartość 1 500,00 zł miesięcznie.

(Słownie : jeden tysiąc pięćset  00/100 zł. )

Wartość czynszu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji.

     Część działki Nr. 80 o pow. 0.28 ha wraz z budynkiem szkoły , budynkiem gospodarczym  wydzierżawia się na okres 5 lat .

Gmina Słupia  nie posiada  aktualnego  miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania Gminy .  

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 30 grudnia 2008

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie sieci wodociągowej.

SGG-IV-7625/2/05                                                                  Słupia 28.12.2005

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska

 

          Na podstawie art. 49 oraz art. 61 ŧ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071

z póź. zm.),w związku art. 46a ust. 5 i ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.)

Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska informuje, że na wniosek Gminy Słupia Jędrzejowska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci wodociągowej w m. Wywła, Rawka, Słupia, Nowa Wieś wraz z przyłączami domowymi, pompowniami wody oraz ich zasilaniem energetycznym.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm. ) w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, można składać uwagi i wnioski w toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupia Jędrzejowska od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 w pokoju nr 8 i 9.

 

Ogłoszono w dniu 28.12.2005r. na okres 21 dni do dnia 17.01.2006r.

 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 30 grudnia 2008

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej. 

SGG-IV-7625/1/05                                                                      Słupia 28.12.2005

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska

 

          Na podstawie art. 49 oraz art. 61 ŧ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.),
w związku art. 46a ust. 5 i ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm.)

Wójt Gminy Słupia Jędrzejowska informuje, że na wniosek Gminy Słupia Jędrzejowska  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej w m. Wywła, Rawka, Słupia, Nowa Wieś wraz z przyłączami domowymi, pompowniami sieciowymi oraz ich zasilaniem energetycznym.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z póź. zm. ) w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, można składać uwagi i wnioski w toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupia Jędrzejowska od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 w pokoju nr 8 i 9.

 

Ogłoszono w dniu 28.12.2005r. na okres 21 dni do dnia 17.01.2006r.

 

Przejdź do wpisu