Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Wywle i w Rawce 20.09.2023r. Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy dot. Budowa studni awaryjnej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieńsko w gminie Słupia

IOŚ.6220.1.7.2023                                                                          Słupia, dn. 25.08.2023r.   ZAWIADOMIENIE  Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca  1960...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania " Budowa studni awaryjnej dla stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieńsko w gminie Słupia"

Przejdź do wpisu

Informacja Wójta Gminy Słupia o przystąpieniu do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Informacje o planowanych pomiarach PEM | NetWorkS!

Przejdź do wpisu

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupia za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r

Przejdź do wpisu

Umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

Przejdź do wpisu

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Przejdź do wpisu

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczącej ryzyka wystąpienia grypy ptaków

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia informuje, że w związku z przeprowadzonymi badaniami jakość wody nadaje sie do spożycia

Przejdź do wpisu

Ważna informacja dla hodowców świń

Przejdź do wpisu

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Przejdź do wpisu

XXXIV Sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godz. 10:00

Projekt porządku obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Słupia w dniu 29 października 2021 roku     Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad....

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego, Zarządzenie Wójta Gminy Słupia oraz wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WOJEWODY ŚWIĘTORZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w b...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT o ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych - RENEGADE/SAREX 21

W dniach 17 – 21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności, organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nadany zo...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r na terenie województwa świętokrzyskiego

Przejdź do wpisu

XXIV Sesja Rady Gminy

XXIV Sesja Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu"Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

                                              Słupia, dnia. 29.10.2019   OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT Wójta Gminy Słupia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscow...

w dniach od 06.11.2019r. do 26.11.2019r.
w Urzędzie Gminy w Słupi w godzinach urzędowania.
Projekt planu wraz z prognozą będzie również udostępniony na stronie internetowej urzędu: www. slupia.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.11.2019r. w Urzędzie Gminy w  Słupi,
początek o godz. 11.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
            Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Gminy (28 – 350  Słupia  257) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupi; 28 – 350  Słupia  257
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:
 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem    email:  rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
                                                                                  WÓJT GMINY
                                                                                 Tomasz Koper

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA

Słupia, dnia 28.05.2018r. OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słu...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • 29 czerwca 2023

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

 • 29 czerwca 2023

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia przeznaczonych do oddania w najem

 • 26 maja 2023

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • 10 maja 2023

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej

 • 12 kwietnia 2023

O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1421)  i ustawy z dnia 29 styc...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • 10 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Słupia do zakupu paliwa stałego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 • 04 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30.12.2022

 • 30 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 KIEROWNIKA GMINNGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w dniu 30 grudnia 2022 roku.

 • 30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 39/2022   Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej  w SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 roku    w sprawie skrócenia czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w dniu 3...

Przejdź do wpisu

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

 • 28 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030

 • 02 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie działka nr 651

 • 09 listopada 2022

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie działka nr 409

 • 09 listopada 2022

Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

 • 14 października 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz. 18:00 w Sprowie

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz.16:00 w Raszkowie

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.18:00 w Sieńsku

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.16:00 w Nowej Wsi

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.18:00 w Rożnicy

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.16:00 w Słupi

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 18:00 w Rawce

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 16:00 w Wywle

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 18:00 w Wielkopolu

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 16:00 w Obiechowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 18:00 w Starym Węgrzynowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 16:00 w Nowym Węgrzynowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz.18:00 w Dąbrowicy

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz. 16:00 w Jasieńcu

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs na stanowisko" Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi"

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Decyzje, że nieruchomości położone we wsi Obiechów i Sieńsko oznaczone w ewidencji gruntów, stanowią mienie gromadzkie.

 • 19 lipca 2022

Decyzje, że nieruchomości położone we wsi Obiechów i Sieńsko oznaczone w ewidencji gruntów, stanowią mienie gromadzkie.

Przejdź do wpisu

Informacja starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów

 • 07 lipca 2022

Informacja starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.6.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Rożnica stanowią mienie gromadzkie   

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.6.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Rożnica stanowią mienie gromadzkie

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.5.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Nowa Wieś stanowią mienie gromadzkie   

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.5.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Nowa Wieś stanowią mienie gromadzkie

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.4.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Jasieniec stanowią mienie gromadzkie

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.4.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Jasieniec stanowią mienie gromadzkie   

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. finansowych w CUW

 • 27 czerwca 2022

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. finansowych w CUW

Przejdź do wpisu

Informacja iż w dniu 17.06.2022 r. upłynął termin składania ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w CUW

 • 20 czerwca 2022

Informacja iż w dniu 17.06.2022 r. upłynął termin składania ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w CUW

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Referenta ds księgowości budżetowej w CUW w Słupi

 • 06 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko Referenta ds księgowości budżetowej w CUW w Słupi  

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

 • 07 kwietnia 2022

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

Przejdź do wpisu

Decyzja na zezwolenie zajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Nowa Wieś nr działki 33/1

 • 01 kwietnia 2022

Decyzja na zezwolenie zajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Nowa Wieś nr działki 33/1

Przejdź do wpisu

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 33/1 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Nowa Wieś.

 • 31 marca 2022

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 33/1 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Nowa Wieś.

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica nr działki 189/1

 • 31 marca 2022

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Rożnica nr działki 189/4

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica nr działki 189/4

 • 30 marca 2022

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Rożnica nr działki 189/4

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia Wójta Gminy Słupia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 29 marca 2022

Obwieszczenia Wójta Gminy Słupia o wydaniu w dniu 29.03.2022 r. znak : SGG.6220.1.10.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodo...

Przejdź do wpisu

Decyzja o ograniczeniu z korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/4 o pow. 0,35 ha, położonej w obr Rożnica, gm. Słupia

 • 23 marca 2022

Decyzja o ograniczeniu z korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/4 o pow. 0,35 ha, położonej w obr. Rożnica, gm. Słupia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

 • 21 marca 2022

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Przejdź do wpisu

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działki 189/1 o pow. 0,35 ha, obręb Rożnica, gm. Słupia.

 • 18 marca 2022

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działki 189/1 o pow. 0,35 ha, obręb Rożnica, gm. Słupia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej"

 • 09 marca 2022

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej"

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

 • 02 lutego 2022

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości

 • 26 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Słupia oznaczonej nr działki 41

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu
Powrót