Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Słupia do zakupu paliwa stałego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Przejdź do wpisu

Umowa dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

Przejdź do wpisu

Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Przejdź do wpisu

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczącej ryzyka wystąpienia grypy ptaków

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia informuje, że w związku z przeprowadzonymi badaniami jakość wody nadaje sie do spożycia

Przejdź do wpisu

Ważna informacja dla hodowców świń

Przejdź do wpisu

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Przejdź do wpisu

XXXIV Sesja Rady Gminy Słupia odbędzie się w dniu 29 października 2021 roku o godz. 10:00

Projekt porządku obrad  XXXIV Sesji Rady Gminy Słupia w dniu 29 października 2021 roku     Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad....

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego, Zarządzenie Wójta Gminy Słupia oraz wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami

ZARZĄDZENIE NR 84/2021 WOJEWODY ŚWIĘTORZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w b...

Przejdź do wpisu

KOMUNIKAT o ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania ludności z wykorzystaniem syren alarmowych - RENEGADE/SAREX 21

W dniach 17 – 21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności, organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nadany zo...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r na terenie województwa świętokrzyskiego

Przejdź do wpisu

XXIV Sesja Rady Gminy

XXIV Sesja Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu"Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

                                              Słupia, dnia. 29.10.2019   OBWIESZCZENIE- OGŁOSZENIE-KOMUNIKAT Wójta Gminy Słupia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscow...

w dniach od 06.11.2019r. do 26.11.2019r.
w Urzędzie Gminy w Słupi w godzinach urzędowania.
Projekt planu wraz z prognozą będzie również udostępniony na stronie internetowej urzędu: www. slupia.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.11.2019r. w Urzędzie Gminy w  Słupi,
początek o godz. 11.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
            Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Gminy (28 – 350  Słupia  257) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Słupi; 28 – 350  Słupia  257
 • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r informuję, że:
 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia z siedzibą Urząd Gminy Słupia, 28 – 350  Słupia  257 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.; dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych pod adresem    email:  rk@ncnetcom.pl lub pd@ncnetcom.pl
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym.
 5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospoda­rowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
                                                                                  WÓJT GMINY
                                                                                 Tomasz Koper

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA

Słupia, dnia 28.05.2018r. OGŁOSZENIE – OBWIESZCZENIE - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słu...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupia przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 • 10 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30.12.2022

 • 30 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

ZARZĄDZENIE NR 39/2022 KIEROWNIKA GMINNGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w dniu 30 grudnia 2022 roku.

 • 30 grudnia 2022

Zarządzenie Nr 39/2022   Kierownika Gminngo Ośrodka Pomocy Społecznej  w SŁUPI z dnia 29 grudnia 2022 roku    w sprawie skrócenia czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi w dniu 3...

Przejdź do wpisu

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący ryzyka wystąpienia grypy ptaków (HPAI)

 • 28 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030

 • 02 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie działka nr 651

 • 09 listopada 2022

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie działka nr 409

 • 09 listopada 2022

Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

 • 14 października 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz. 18:00 w Sprowie

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz.16:00 w Raszkowie

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.18:00 w Sieńsku

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.16:00 w Nowej Wsi

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.18:00 w Rożnicy

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.16:00 w Słupi

 • 20 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 18:00 w Rawce

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 16:00 w Wywle

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 18:00 w Wielkopolu

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 16:00 w Obiechowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 18:00 w Starym Węgrzynowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 16:00 w Nowym Węgrzynowie

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz.18:00 w Dąbrowicy

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz. 16:00 w Jasieńcu

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs na stanowisko" Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi"

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Decyzje, że nieruchomości położone we wsi Obiechów i Sieńsko oznaczone w ewidencji gruntów, stanowią mienie gromadzkie.

 • 19 lipca 2022

Decyzje, że nieruchomości położone we wsi Obiechów i Sieńsko oznaczone w ewidencji gruntów, stanowią mienie gromadzkie.

Przejdź do wpisu

Informacja starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów

 • 07 lipca 2022

Informacja starosty Jędrzejowskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.6.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Rożnica stanowią mienie gromadzkie   

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.6.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Rożnica stanowią mienie gromadzkie

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.5.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Nowa Wieś stanowią mienie gromadzkie   

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.5.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Nowa Wieś stanowią mienie gromadzkie

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.4.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Jasieniec stanowią mienie gromadzkie

 • 06 lipca 2022

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego znak: WGN.6810.5.4.2022 r. z dnia 28.06.2022 orzekająca, że nieruchomości położone we wsi Jasieniec stanowią mienie gromadzkie   

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. finansowych w CUW

 • 27 czerwca 2022

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. finansowych w CUW

Przejdź do wpisu

Informacja iż w dniu 17.06.2022 r. upłynął termin składania ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w CUW

 • 20 czerwca 2022

Informacja iż w dniu 17.06.2022 r. upłynął termin składania ofert na stanowisko referenta ds. księgowości w CUW

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Referenta ds księgowości budżetowej w CUW w Słupi

 • 06 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko Referenta ds księgowości budżetowej w CUW w Słupi  

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

 • 07 kwietnia 2022

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

Przejdź do wpisu

Decyzja na zezwolenie zajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Nowa Wieś nr działki 33/1

 • 01 kwietnia 2022

Decyzja na zezwolenie zajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Nowa Wieś nr działki 33/1

Przejdź do wpisu

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 33/1 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Nowa Wieś.

 • 31 marca 2022

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 33/1 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Nowa Wieś.

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica nr działki 189/1

 • 31 marca 2022

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Rożnica nr działki 189/4

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica nr działki 189/4

 • 30 marca 2022

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej  w obrębie Rożnica nr działki 189/4

Przejdź do wpisu

Obwieszczenia Wójta Gminy Słupia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 29 marca 2022

Obwieszczenia Wójta Gminy Słupia o wydaniu w dniu 29.03.2022 r. znak : SGG.6220.1.10.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodo...

Przejdź do wpisu

Decyzja o ograniczeniu z korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/4 o pow. 0,35 ha, położonej w obr Rożnica, gm. Słupia

 • 23 marca 2022

Decyzja o ograniczeniu z korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 189/4 o pow. 0,35 ha, położonej w obr. Rożnica, gm. Słupia

Przejdź do wpisu

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działki 189/1 o pow. 0,35 ha, obręb Rożnica, gm. Słupia.

 • 18 marca 2022

Decyzja o sposobie korzystania z nieruchomości oznaczonej nr działki 189/1 o pow. 0,35 ha, obręb Rożnica, gm. Słupia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej"

 • 09 marca 2022

Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym"Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej"

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

 • 02 lutego 2022

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w związku z ograniczeniem korzystania z nieruchomości

 • 26 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Słupia oznaczonej nr działki 41

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rawka gm. Słupia oznaczonej nr działki 202 i 219/1

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wywła gm. Słupia oznaczonej nr działki 59 i 60

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica gm. Słupia oznaczonej nr działki 63/1

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rawka gm. Słupia oznaczonej nr działki 210.

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 210 położonej w obrębie Rawka gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 63/1 położonej w obrebie Rożnica gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 59 oraz działki o nr. 60 położonej w obrębie Wywła gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu