Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr XXVI/149/2020

Uchwała nr XXVI/149/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie aktualizacji i przyjęcia" Aneks nr 2 Do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupia(Jędrzejowska)

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/148/2020

Uchwała nr XXVI/148/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/147/2020

Uchwała nr XXVI/147/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2021 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/146/2020

Uchwała nr XXVI/146/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/145/2020

Uchwała nr XXVI/145/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/144/2020

Uchwała nr XXVI/144/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-2040

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/143/2020

Uchwała nr XXVI/143/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXVI/142/2020

Uchwała nr XXVI/142/2020 z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXV/141/2020

Uchwała nr XXV/141/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXV/140/2020

Uchwała nr XXV/140/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXV/139/2020

Uchwała nr XXV/139/2020 z dnia 16 grudnia w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze Inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/138/2020

Uchwała nr XXIV/138/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/137/2020

Uchwała nr XXIV/137/2020 z dnia 27 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/136/2020

Uchwała nr XXIV/136/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/135/2020

Uchwała nr XXIV/135/2020 z dnia 27 listopada w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Raszków

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/134/2020

Uchwała nr XXIV/134/2020 z dnia 27 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/133/2020

Uchwała nr XXIV/133/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIV/132/2020

Uchwała nr XXIV/132/2020 z dnia 27 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIII/131/2020

Uchwała nr XXIII/131/2020 z dnia 6 listopada 2020 r.w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIII/130/2020

Uchwała nr XXIII/130/2020 z dnia 6 listopada w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXIII/129/2020

Uchwała nr XXIII/129/2020 z dnia 6 listopada w sprawie przyjęcia Aneksu nr 1 do " Programu Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023"

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII/128/2020

Uchwała nr XXII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/114/2020 Rady Gminy w Słupi z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII/127/2020

Uchwała nr XXII/127/2020 w sprawie zmiany uchwały nr IX/42/2019 w sprawie zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII/126/2020

Uchwała nr XXII/126/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXII/125/2020

Uchwała nr XXII/125/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/124/2020

Uchwała nr XXI/124/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/123/2020

Uchwała nr XXI/123/2020 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/122/2020

Uchwała nr XXI/122/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/121/2020

Uchwała nr XXI/121/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/120/2020

Uchwała nr XXI/120/2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/119/2020

Uchwała nr XXI/119/2020 w sprawie okreslenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/118/2020

Uchwała nr XXI/118/2020 w sprawie zmian uchwały nr XXXIII/172/2017 Rady Gminy Słupia z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/117/2020

Uchwała nr XXI/117/2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Słupia na lata 2019-2039

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/116/2020

Uchwała nr XXI/116/2020 w sprawie Regulaminu nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla ktorych Gmina Słupia jest organem prowadzącym

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXI/115/20202

Uchwała nr XXI/115/2020 w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/114/2020

Uchwała nr XX/114/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/104/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/113/2020

Uchwała nr XX/113/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/112/2020

Uchwała nr XX/112/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słupia na lata 2020-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/111/2020

Uchwała nr XX/111/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Raszków

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/110/2020

Uchwała nr XX/110/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/109/2020

Uchwała nr XX/109/2020 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2020.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/108/2020

Uchwała nr XX/108/2020 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Łąki Pilickie"

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/107/2020

Uchwała nr XX/107/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/106/2020

Uchwała nr XX/106/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2019 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XX/105/2020

Uchwała nr XX/105/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIX/104/2020

Uchwała nr XIX/104/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany uchwały nr XVI/85/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2020r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIX/103/2020

Uchwała nr XIX/103/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XIX/102/2020

Uchwała nr XIX/102/2020 z dnia 24 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2020-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVIII/101/2020

Uchwała nr XVIII/101/2020 z dnia 27 lutego w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Słupi o pow.30.00 m2 zlokalizowanego pod adresem 28-350 Słupia 257 (budynek Gminy Słupia)

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XVIII/100/2020

Uchwała nr XVIII/100/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu
Powrót