Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr X/48/2019

Przejdź do wpisu

Uchwała nr X/47/2019

Przejdź do wpisu

Uchwała nr X/46/2019

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/45/2019

Uchwała nr IX/45/2019 w sprawie zmian w uchwale nr VII/37/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/44/2019

Uchwała nr IX/44/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/2019 Rady Gminy w Słupi z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Słupi na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/43/2019

Uchwała nr IX/43/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słupia na lata 2019-2021

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/42/2019

Uchwała nr IX/42/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/41/2019

Uchwała nr IX/41/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IX/40/2019

Uchwała nr IX/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII/39/2019

Uchwała nr VIII/39/2019 w sprawie poboru za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VIII/38/2019

Uchwała nr VIII/38/2019 w sprawie poboru podatków od nieruchomości,rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VII/37/2019

Uchwała nr VII/37/2019 w sprawie przyjęcia' Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Słupia na 2019r "

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VII/36/2019

Uchwała nr VII/36/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VII/35/2019

Uchwała nr VII/35/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VII/34/2019

Uchwała nr VII/34/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VI/33/2019

Uchwała nr VI/33/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Słupi na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VI/32/2019

Uchwała nr VI/32/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2019 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr VI/31/2019

Uchwała nr VI/31/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/30/2019

Uchwała nr V/30/2019 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słupia do Stowarzyszenia-Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/29/2019

Uchwała nr V/29/2019 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem ' Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/28/2019

Uchwała nr V/28/2019 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem ' Posiłek w szkole i w domu ' na lata 2019-2023.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/27/2019

Uchwała nr V/27/2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Słupia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia  pn, ' Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Słupia'.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/26/2019

Uchwała nr V/26/2019 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/25/2019

Uchwała nr V/25/2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr V/24/2019

Uchwała nr V/24/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działajacymi w sferze pożytku publicznego.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/23/2018

Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w gminie Słupia oraz szcegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/22/2018

Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu'' Senior +" na terenie gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/21/2018

Uchwała nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2019r.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/20/2018

Uchwała nr IV/20/2018 w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 28 stycznia 2011 r w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/19/2018

Uchwała nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego"Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/18/2018

Uchwała nr IV/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/17/2018

Uchwała nr IV/17/2018  z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/16/2018

Uchwała nr IV/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2019-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/15/2018

Uchwała nr IV/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/14/2018

Uchwała nr IV/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2018-2034.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/13/2018

Uchwała nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała nr IV/12/2018

Uchwała nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Przejdź do wpisu

Uchwała nr III/11/2018

Uchwała nr III/11/2018  z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia "Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Słupia na lata 2018-2023"

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/10/2018

Uchwała nr II/10/2018 z dnia 30 listopada 2018r o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słupia do Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania p.n. "ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA- GRYF"

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/9/2018

Uchwała nr II/9/2018  z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/8/2018

Uchwała nr II/8/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/7/2018

Uchwała nr II/7/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/6/2018

Uchwała nr II/6/2018 z dnia 30 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/5/2018

Uchwała nr II/5/2018 z dnia 30 listopada w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2019 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/4/2018

Uchwała nr II/4/2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2018 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała nr II/3/2018

Uchwała nr II/3/2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Słupia na lata 2018-2034

Przejdź do wpisu

Uchwała nr I/2/2018

Uchwała nr I/2/2018 z dnia 23 listopada w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała nr I/1/2018

Uchwała nr I/1/2018 z dnia 23 listopada w sprawie wyboru przewodniczącej Rady Gminy

Przejdź do wpisu
Powrót