Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLII/257/2022

Uchwała Nr XLII/257/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Słupia   z dnia 30  marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/256/2022

Uchwała Nr XLII/256/2022 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/255/2022

Uchwała Nr XLII/255/ w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupia na lata 2022-2028

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/254/2022

Uchwała Nr XLII/254/2022  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/253/2022

Uchwała Nr XLII/253/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/252/2022

Uchwała Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/251/2022

Uchwała Nr XLII/251/2022  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy Słupia za 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/250/2022

Uchwała Nr XLII/250/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za rok 2021.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/249/2022

Uchwała Nr XLII/249/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/248/2022

Uchwała Nr XLI/248/2022 w sprawie Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/247/2022

Uchwała Nr XLI/247/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XL/241/2022  z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/246/2022

Uchwała Nr XLI/246/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/245/2022

Uchwała Nr XLI/245/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/244/2022

Uchwała Nr XLI/244/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/243/2022

Uchwała Nr XL/243/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/242/2022

Uchwała Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/233/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczn...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/241/2022

Uchwała Nr XL/241/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/240/2022

Uchwała Nr XL/240/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/239/2022

Uchwała Nr XL/239/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/238/2022

Uchwała Nr XL/238/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/237/2022

Uchwała Nr XL/237/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/236/2022

Uchwała Nr XXXIX/236/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na  rok  2022 .

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/235/2022

Uchwała Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2020r.  w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych oraz  warunków  i zasad korzystania z p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/234/2022

Uchwała Nr XXXIX/234/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym i akcjach ratowniczych, w działaniu...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/233/2022

Uchwała Nr XXXIX/233/2022 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia zadania własnego Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego w zakresie zarządzenia drogą powiatową Nr 0200T w miejscowości Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/230/2022

Uchwała Nr XXXVIII/230/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/229/2022

Uchwała Nr XXXVII/229/2022 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/228/2022

Uchwała Nr XXXVII/228/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słupia na lata 2022- 2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/227/2022

Uchwała Nr XXXVII/227/2022 w sprawie zmian w uchwale nr XXVIII/159/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII/92/2020 Rady Gminy Słupia z dnia  06 lutego 2020r.  w sprawie określen...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/226/2022

Uchwała Nr XXXVII/226/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupia na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/225/2022

Uchwała Nr XXXVII/225/2022 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2022”.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/224/2022

Uchwała nr XXXVII/224/2022 z dnia 28 luty w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 626/2 położonej w obrebie 0010 - Słupia, stanowiącej własność Gminy Sł...

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/223/2022

Uchwała nr XXXVII/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w słupia o pow.20,60 m2 zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/222/2022

Uchwała nr XXXVII/222/2022 z dnia 28 luty w sprawie wpółdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/221/2022

Uchwała nr XXXVII/221/2022 w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadaj...

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/220/2022

Uchwała nr XXXVII/220/2022 z dnia 28 lutego w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/219/2022

Uchwała nr XXXVII/219/2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/218/2021

Uchwała Nr XXXVI/218/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/217/2021

Uchwała Nr XXXVI/217/2021 w sprawie: ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Słupia będzie przysługiwała dieta.        

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/216/2021

Uchwała Nr XXXVI/216/2021 w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/215/2021

Uchwała Nr XXXVI/215/2021 w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/214/2021

Uchwała Nr XXXVI/214/2021 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Samorządowego  Zakładu Usług Komunalnych w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/213/2021

Uchwała Nr XXXVI/213/2021 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/212/2021

Uchwała Nr XXXVI/212/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/211/2021

Uchwała Nr XXXVI/211/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/210/2021

Uchwała Nr XXXVI/210/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVI/209/2021

Uchwała Nr XXXVI/209/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2021-204

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV/208/2021

Uchwała Nr XXXV/208/2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/189/2021 Rady Gminy Słupia  z dnia 29 września 2021r.  w sprawie zmiany Uchwały nr IV/23/2018 Rady Gminy Słupia  z dnia 28 grudnia 2018r.   w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Słupia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ oraz określenia kwalifikacji osób zatrudnionych w Klubie Senior + w Słupi oraz uchwalenia tekstu jednolitego Uchwały nr IV/23/2018 Rady Gminy Słupia  z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Klubu Senior+ w Gminie Słupia oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+

Przejdź do wpisu