Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr LVII/348/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/347/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/346/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVII/345/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVI/344/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVI/343/2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVI/342/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XIX Dożynek Powiatowych Powiatu Jędrzejowskiego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVI/341/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LVI/340/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/339/2023 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

1.      Uchwała Nr LV/339/2023 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/338/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

1.      Uchwała Nr LV/338/2023 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Przejdź do wpisu

  Uchwała Nr LV/337/2023 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

1.      Uchwała Nr LV/337/2023 w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszcz...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/336/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

1.      Uchwała Nr LV/336/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/335/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

1.      Uchwała Nr LV/335/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/334/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2022 rok.

Uchwała Nr LV/334/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium  z tytułu wykonania budżetu  Gminy Słupia za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/333/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za rok 2022.

1.      Uchwała Nr LV/333/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za rok 2022.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LV/332/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania.

1.      Uchwała Nr LV/332/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIV/331/2023

1.      Uchwała Nr LIV/331/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIV/330/2023

1.      Uchwała Nr LIV/330/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIII/329/2023

1.      Uchwała Nr LIII/329/2023w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Słupi o pow. 36,00 m2  zlokalizowanego pod adresem Słupia 150, 28-350 Słu...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIII/328/2023

1.      Uchwała Nr LIII/328/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIII/327/2023

Uchwała Nr LIII/327/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LIII/326/2023

1.      Uchwała Nr LIII/326/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/325/2023

1      Uchwała Nr LII/325/2023 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale NR XLVI/284/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 25 listopada 2022 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/324/2023

1     Uchwała Nr LII/324/2023 w sprawie zmiany uchwały   Nr XLVIII/298/2022 Rady Gminy Słupia   z dnia 28  grudnia 2022 roku   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/323/2023

       Uchwała Nr LII/323/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/322/2023

1  Uchwała Nr LII/322/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LII/321/2023

Uchwała Nr LII/321/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/320/2023

1.      Uchwała Nr LI/320/2023 w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej popierającej  postulaty zawarte w piśmie z dnia 6.03.2023 Wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wojewódz...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/319/2023

1.      Uchwała Nr LI/319/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 324/2, położonej w obrębie 0010 – Słupia, stanowiącej własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/318/20223

1.      Uchwała Nr LI/318/20223 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2023 roku”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/317/2023

1.      Uchwała Nr LI/317/2023 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/316/2023

1.      Uchwała Nr LI/316/2023 w sprawie zmian w uchwale nr XXXVII/227/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVIII/159/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmi...

Przejdź do wpisu

   Uchwała Nr LI/315/2023

1.      Uchwała Nr LI/315/2023 zmieniająca uchwałę Nr V/29/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 04 lutego 2019 roku  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadcz...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/314/2023

   Uchwała Nr LI/314/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności a...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/313/2023

1.      Uchwała Nr LI/313/2023 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupia na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/312/2023

1.      Uchwała Nr LI/312/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/311/2023

1.      Uchwała Nr LI/311/2023  w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Moskorzew, Nagłowice, Oksa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/310/2023

1.    Uchwała Nr LI/310/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr LI/309/2023

1.      Uchwała Nr LI/309/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/308/2023

Uchwała Nr L/308/20223 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowa...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/307/2023

Uchwała Nr L/307/20223 w sprawie nadania nowego statutu samorządowej jednostki organizacyjnej gminy Słupia pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/306/2023

Uchwała Nr L/306/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr L/305/2023

Uchwała Nr L/305/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/304/2023

Uchwała Nr XLIX/304/2023 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/302/2023

Uchwała Nr XLIX/302/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIX/301/2023

Uchwała Nr XLIX/301/2023 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/300/2022

Uchwała Nr XLVIII/300/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/278/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 25 listopada 2022 „ w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/299/2022

Uchwała Nr XLVIII/299/2022 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/285/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 202...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVIII/298/2022

Uchwała Nr XLVIII/298/2022 w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2023 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/248/2022

 • 11 maja 2022

Uchwała Nr XLI/248/2022 w sprawie Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/247/2022

 • 11 maja 2022

Uchwała Nr XLI/247/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XL/241/2022  z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/246/2022

 • 11 maja 2022

Uchwała Nr XLI/246/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/245/2022

 • 11 maja 2022

Uchwała Nr XLI/245/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/244/2022

 • 11 maja 2022

Uchwała Nr XLI/244/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/243/2022

 • 25 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/243/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/242/2022

 • 25 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/233/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczn...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/241/2022

 • 25 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/241/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/240/2022

 • 25 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/240/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/239/2022

 • 22 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/239/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/238/2022

 • 22 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/238/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/237/2022

 • 22 kwietnia 2022

Uchwała Nr XL/237/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/236/2022

 • 04 kwietnia 2022

Uchwała Nr XXXIX/236/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na  rok  2022 .

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/235/2022

 • 04 kwietnia 2022

Uchwała Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2020r.  w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych oraz  warunków  i zasad korzystania z p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/234/2022

 • 04 kwietnia 2022

Uchwała Nr XXXIX/234/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym i akcjach ratowniczych, w działaniu...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/233/2022

 • 04 kwietnia 2022

Uchwała Nr XXXIX/233/2022 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022

 • 21 marca 2022

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia zadania własnego Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego w zakresie zarządzenia drogą powiatową Nr 0200T w miejscowości Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022

 • 21 marca 2022

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/230/2022

 • 21 marca 2022

Uchwała Nr XXXVIII/230/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/229/2022

 • 11 marca 2022

Uchwała Nr XXXVII/229/2022 Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/228/2022

 • 11 marca 2022

Uchwała Nr XXXVII/228/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słupia na lata 2022- 2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/227/2022

 • 11 marca 2022

Uchwała Nr XXXVII/227/2022 w sprawie zmian w uchwale nr XXVIII/159/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII/92/2020 Rady Gminy Słupia z dnia  06 lutego 2020r.  w sprawie określen...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/226/2022

 • 10 marca 2022

Uchwała Nr XXXVII/226/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupia na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVII/225/2022

 • 10 marca 2022

Uchwała Nr XXXVII/225/2022 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia na rok 2022”.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/224/2022

 • 10 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/224/2022 z dnia 28 luty w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 626/2 położonej w obrebie 0010 - Słupia, stanowiącej własność Gminy Sł...

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/223/2022

 • 10 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/223/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w słupia o pow.20,60 m2 zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/222/2022

 • 10 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/222/2022 z dnia 28 luty w sprawie wpółdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/221/2022

 • 08 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/221/2022 w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadaj...

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/220/2022

 • 08 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/220/2022 z dnia 28 lutego w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XXXVII/219/2022

 • 08 marca 2022

Uchwała nr XXXVII/219/2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu
Powrót