Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLVI/280/2022

Uchwała Nr XLVI/280/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznania, wypłacania i określania wysokości dodatku dla pod...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/279/2022

Uchwała Nr XLVI/279/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Słupia na rok szkolny 2022/2023.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/278/2022

Uchwała Nr XLVI/278/2022 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/277/2022

Uchwała Nr XLVI/277/2022 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia na 2023 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/276/2022

Uchwała Nr XLVI/276/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/275/2022

Uchwała Nr XLVI/275/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XLVI/274/2022

Uchwała nr XLVI/274/2022 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolonta...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLVI/273/2022

Uchwała Nr XLVI/273/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XLVI/272/2022

Uchwała nr XLVI/272/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Słupia z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022 – 2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/271/2022

Uchwała Nr XLV/271/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/270/2022

Uchwała Nr XLV/270/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Król

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/269/2022

Uchwała Nr XLV/269/2022 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Gminy w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLV/268/2022

Uchwała Nr XLV/268/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała nr XLV/267/2022

Uchwała nr XLV/267/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/266/2022

Uchwała Nr XLIV/266/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/257/2022 Rady Gminy Słupia   z dnia 10  czerwca 2022 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2022 r...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/265/2022

Uchwała Nr XLIV/265/2022  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudn...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/264/2022

Uchwała Nr XLIV/264/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/263/2022

Uchwała Nr XLIV/263/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/262/2022

Uchwała Nr XLIII/262/2022 w sprawie określenia ceny jednostek paliwa w Gminie Słupia na rok szkolny 2022/2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/261/2022

Uchwała Nr XLIII/261/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu na organizację XVIII Dożynek Powiatowych 2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/260/2022

Uchwała Nr XLIII/260/2022  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/259/2022

Uchwała Nr XLIII/259/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIII/258/2022

Uchwała Nr XLIII/258/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/257/2022

Uchwała Nr XLII/257/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Słupia   z dnia 30  marca 2022 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/256/2022

Uchwała Nr XLII/256/2022 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/255/2022

Uchwała Nr XLII/255/ w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupia na lata 2022-2028

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/254/2022

Uchwała Nr XLII/254/2022  w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/253/2022

Uchwała Nr XLII/253/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/252/2022

Uchwała Nr XLII/252/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/251/2022

Uchwała Nr XLII/251/2022  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu  Gminy Słupia za 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/250/2022

Uchwała Nr XLII/250/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupia za rok 2021.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLII/249/2022

Uchwała Nr XLII/249/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia wotum zaufania.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/248/2022

Uchwała Nr XLI/248/2022 w sprawie Regulaminu korzystania ze Świetlicy Wiejskiej w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/247/2022

Uchwała Nr XLI/247/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XL/241/2022  z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/246/2022

Uchwała Nr XLI/246/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/245/2022

Uchwała Nr XLI/245/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLI/244/2022

Uchwała Nr XLI/244/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/243/2022

Uchwała Nr XL/243/2022 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/242/2022

Uchwała Nr XL/242/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/233/2022 Rady Gminy Słupia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publiczn...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/241/2022

Uchwała Nr XL/241/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/240/2022

Uchwała Nr XL/240/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/239/2022

Uchwała Nr XL/239/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jędrzejowskiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/238/2022

Uchwała Nr XL/238/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XL/237/2022

Uchwała Nr XL/237/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/236/2022

Uchwała Nr XXXIX/236/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na  rok  2022 .

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/235/2022

Uchwała Nr XXXIX/235/2022 w sprawie zmian uchwały Nr XXI/118/2020 Rady Gminy Słupia z dnia 28 sierpnia 2020r.  w sprawie określenia przystanków  komunikacyjnych oraz  warunków  i zasad korzystania z p...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/234/2022

Uchwała Nr XXXIX/234/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym i akcjach ratowniczych, w działaniu...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIX/233/2022

Uchwała Nr XXXIX/233/2022 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022

Uchwała Nr XXXVIII/232/2022 w sprawie wyrażenia woli przyjęcia zadania własnego Samorządu Powiatu Jędrzejowskiego w zakresie zarządzenia drogą powiatową Nr 0200T w miejscowości Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022

Uchwała Nr XXXVIII/231/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2022 rok.

Przejdź do wpisu