Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała NR II/8/2018

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy  W Słupi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała NR XXIV/121/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawiowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

w załączeniu skan 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 204 2013

w sprawie zmiany Uchwały XXVII/151/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2013 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 203 2013

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Słupia Jędrzejowska.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 202 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 201 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Rady gminy w Słupi.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 200 2013

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 199 2013

w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 198 2013

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 196 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXV 197 2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV 195 2013

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Słupia Jędrzejowska na 2014 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV 193 2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIV/192/2013

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządowymi Powiatu Jędrzejowskiego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Powiatowej Grupy Zakupowej Energii elektrycznej.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII 191 2013

W sprawie zmiany uchwały „ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII 190 2013

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII 189 2013

W sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII 188 2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII 187 2013

W sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII 186 2013

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII 185 2013

W sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII 184 2013

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 183 2013

 

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 182 2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 181 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 180 2013

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 179 2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 178 2013

w sprawie zmiany uchwały „ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 177 2013

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na rok 2013”

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 176 2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 175 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 174 2013

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX 173 2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 172 2013

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 171 2013

 

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 170 2013

w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 169 2013

w sprawie odwołania członka Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 168 2013

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 167 2013

w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 166 2013

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji rewizyjnej Rady gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 165 2013

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 164 2013

w sprawie określenia górnych stawek opłat obowiązujących na terenie Gminy Słupia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 163 2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb realizacji Lokalnego programu Wsparcia Edukacji i Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska)

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 162 2013

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 161 2013

w spawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jędrzejowskiego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 160 2013

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 159 2013

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIX 158 2013

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy w Słupi na lata 2013-2031

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII 157 2013

 

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Słupia (Jędrzejowska), uczęszczających do szkół podstawowych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupia (Jędrzejowska) 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXVIII 156 2013

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2013 rok 

Przejdź do wpisu
Powrót