Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 162/2022 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia" Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 40 000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 161/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Biblioteki Centrum Kultury

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 160/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 159/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 158/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 157/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 156/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej podinspektora w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 155/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 154/2022 w sprawie wyłonienia wykonawcy" Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupia do szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w roku 2023"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 153/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 152/2022 w sprawie gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 151/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 150/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu" Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 149/2022 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 148/2022 w sprawie realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 147/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 146/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 145/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 144/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska referenta w Centrum Usług Wspólnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 143/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego i notatki służbowe w celu us...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 141/2022 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 140/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 139/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Centrum Usług Wspólnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 138/2022 w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia wykonawcy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia  31 grudnia 2023 roku”

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie przekazania w użyczenie" Fundacji CREDO" lokalu stanowiącego własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 134/2022 odbiór zadania "Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rawka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 133/2022 w sprawie realizowania przez GOPS w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r . o zakupie preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 132/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 131/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony "Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupi" części budynku stanowiącej własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 130/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/2022 w sprawie odbioru zadania"Wymiana pieca w budynku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 127/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za III kwartał 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 126/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 125/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 124/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 123/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 122/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 120/2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Gminy Słupia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 119/2022 w sprawie wyłonienia wykonawcy " Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 14 października w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 116/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 115/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 28 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2022 z dnia 19 września w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej "II Rajd Rowerowy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2042

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 167/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30.12.2022 w Urzędzie Gminy Słupia

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 166/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 165/2022 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Słupia na lata 2023-2025

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 164/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 219/2 oraz nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 219/4 obręb Sieńsko

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowiści

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 25 marca 2022

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 9 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 9 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 7 marca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 24/2022  z dnia 7 marca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 4 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 09 marca 2022

Zarządzenie  nr 23/2022 z dnia 4 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 04.03.2022 zostało anulowane

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 04.03.2022 zostało anulowane

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony"Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony"Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Słupia w 2022 roku

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań  obronnych w Gminie Słupia w 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr19/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 19/2022  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 22 luty 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie  nr 18/2022 z dnia 22 luty 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 21 lutego 2022

 • 22 lutego 2022

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Słupia w infrastrukturze komunalnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 21 luty 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie  nr 16/2022 z dnia 21 luty 2022 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 18 lutego 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 18 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 14 luty 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 14 lutego 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 14 luty 2022

 • 14 lutego 2022

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępownia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022/2023.

Przejdź do wpisu
Powrót