Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 162/2022 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia" Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 40 000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 161/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Biblioteki Centrum Kultury

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 160/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 159/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 158/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 157/2022 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 156/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu końcowego służby przygotowawczej podinspektora w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 155/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 154/2022 w sprawie wyłonienia wykonawcy" Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupia do szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w roku 2023"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 153/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 152/2022 w sprawie gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 151/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 150/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu" Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Moskorzew, Nagłowice, Oa, Radków, Secemin, Słupia do roku 2030"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 149/2022 w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy imiennego rachunku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 148/2022 w sprawie realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 147/2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 146/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 145/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 144/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla stanowiska referenta w Centrum Usług Wspólnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 143/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego i notatki służbowe w celu us...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 141/2022 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 140/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 139/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Centrum Usług Wspólnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 138/2022 w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia wykonawcy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia  31 grudnia 2023 roku”

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie przekazania w użyczenie" Fundacji CREDO" lokalu stanowiącego własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 134/2022 odbiór zadania "Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rawka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 133/2022 w sprawie realizowania przez GOPS w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r . o zakupie preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 132/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 131/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony "Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupi" części budynku stanowiącej własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 130/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/2022 w sprawie odbioru zadania"Wymiana pieca w budynku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 127/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za III kwartał 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 126/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 125/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 124/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 123/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 122/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 120/2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Gminy Słupia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 119/2022 w sprawie wyłonienia wykonawcy " Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 14 października w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 116/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 115/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 28 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2022 z dnia 19 września w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej "II Rajd Rowerowy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2042

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 167/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30.12.2022 w Urzędzie Gminy Słupia

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 166/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 165/2022 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Słupia na lata 2023-2025

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 164/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 219/2 oraz nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 219/4 obręb Sieńsko

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowiści

 • 13 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 20 września w sprawie realizacji przez Gminu Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupia zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

 • 22 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr109/2022 z dnia 19 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 22 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 108/2022 z dnia 19 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 22 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 107/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu Imprezy turystycznej" II Rajd Rowerowy Słupia 2022r."

 • 21 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 106/2022 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Słupia

 • 19 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 14 września w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 14 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 12 września w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 9 września w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 7 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 16 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 07.09 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości z wykonania zadania publicznego przez Klub Sportowy Start w Słupi

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych PGR"

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych"

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 22 sierpnia w sprawie realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zrządzenie nr 94/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 93/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 roku

 • 15 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 18 sierpnia w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkół lub placówek

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 11 sierpnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 11 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 29 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż 2 sztuk samochodów strażackich

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 87/2022 z dnia 26 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 25 lipca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 25 lipca w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2022 r

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 14 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 12 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 12 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 18 lipca 2022

Zarządzenie nr 83/2022 z dnia 12 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia

 • 18 lipca 2022

Zarządzenie nr 82/2022 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 6 lipca w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 • 18 lipca 2022

Zarządzenie nr 81/2022 z dnia 6 lipca w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 4lipca w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 i określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

 • 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 80/2022 z dnia 4 lipca w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2022  z dnia 31 maja 2022 i określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem  zbrojnym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

 • 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 79/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Operacyjnego oraz Koordynatora Gminnego dla opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

 • 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 78/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 11 lipca 2022

Zarządzenie nr 77/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 01 lipca 2022

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 24 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 01 lipca 2022

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 24 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 01 lipca 2022

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie powołania komisji do oceny formalnej oraz celowości wniosków składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów

 • 24 czerwca 2022

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie powołania komisji do oceny formalnej oraz celowości wniosków składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie odbioru zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie

 • 24 czerwca 2022

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie odbioru zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

 • 24 czerwca 2022

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 24 czerwca 2022

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Remont remizy OSP w Obiechowie"

 • 14 czerwca 2022

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Remont remizy OSP w Obiechowie"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 02 czerwca w sprawie powołania komisji na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Dostawa wyposażenia

 • 14 czerwca 2022

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 02 maja w sprawie powołania komisji na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Dostawa wyposażenia

Przejdź do wpisu
Powrót