Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego

Zarządzenie nr 142/2022 w sprawie upoważnienia pracowników UG Słupia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w formie wywiadu środowiskowego i notatki służbowe w celu us...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 141/2022 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 140/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 139/2022 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Centrum Usług Wspólnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 138/2022 w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia wykonawcy Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia  31 grudnia 2023 roku”

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 137/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 136/2022 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 135/2022 w sprawie przekazania w użyczenie" Fundacji CREDO" lokalu stanowiącego własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 134/2022 odbiór zadania "Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rawka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 133/2022 w sprawie realizowania przez GOPS w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022r . o zakupie preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 132/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 131/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony "Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupi" części budynku stanowiącej własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 130/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/2022 w sprawie odbioru zadania"Wymiana pieca w budynku Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Węgrzynowie "

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 127/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za III kwartał 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 126/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 125/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 124/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 123/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 122/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 121/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 120/2022 w sprawie upoważnienia Zastępcy Gminy Słupia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 119/2022 w sprawie wyłonienia wykonawcy " Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 118/2022 z dnia 14 października w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 117/2022 w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 116/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 115/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza, związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 28 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2022 z dnia 19 września w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej "II Rajd Rowerowy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 112/2022z dnia 22 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 22 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 20 września w sprawie realizacji przez Gminu Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupia zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr109/2022 z dnia 19 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 108/2022 z dnia 19 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 107/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu Imprezy turystycznej" II Rajd Rowerowy Słupia 2022r."

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 106/2022 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 14 września w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 14 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 12 września w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 9 września w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 7 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 07.09 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości z wykonania zadania publicznego przez Klub Sportowy Start w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych PGR"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 22 sierpnia w sprawie realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Przejdź do wpisu

Zrządzenie nr 94/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 93/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu