Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej"

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie " Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Urząd Gminy Słupia - Referat Gospodarki Komunalnej zatrudni pracownika na stanowisko: "Kierowca ciągnika, operator maszyn specjalistycznych".

 • 10 stycznia 2023

Przejdź do wpisu

Informacja z naboru na wolne stanowisko kierownicze w Bibliotece Centrum Kultury w Słupi

 • 28 grudnia 2022

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Podinspektor w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska"

 • 29 września 2022

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Podinspektor w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska"

 • 28 września 2022

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska"

 • 14 września 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 14 luty 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 14 lutego 2022

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor w Referacie Finansów"

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor w Referacie Finansów"

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze: Inspektor w referacie Finansów

 • 12 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze"Podinspektor w Referacie Spraw Administracyjnych"

 • 02 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w referacie Finansów

 • 26 października 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w referacie Finansów

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne"Podinspektor w Referacie Spraw Administracyjnych"

 • 25 października 2021

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - "Podinspektor w referacie Spraw Administracyjnych"

 • 12 października 2021

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru na wolne stanowisko - Kierowca 9 osobowego busa.

 • 01 lipca 2020

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi ogłasza konkurs na stanowisko" kierowca 9 osobowego busa do przewozu osób w wieku 60+ w ramach Klubu Seniora"

 • 18 marca 2020

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Słupia

 • 04 marca 2020

Przejdź do wpisu

Informacja z wyniku I etapu naboru na stanowisko urzędnicze-Sekretarz Gminy Słupia

 • 02 marca 2020

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi ogłasza konkurs na stanowisko" kierowca 9 osobowego busa do przewozu osób w wieku 60+ w ramach Klubu Seniora"

 • 28 lutego 2020

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 16/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Słupia

 • 11 lutego 2020

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze; Podinspektora w Referacie Finansowym Gminy.

 • 08 maja 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 02 kwietnia 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 02 kwietnia 2019

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru na wolne stanowisko- opiekun osoby starszej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi.

 • 28 marca 2019

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru na wolne stanowisko- referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupi.

 • 28 marca 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 27 marca 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 27 marca 2019

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia jej zadań.

 • 22 marca 2019

Przejdź do wpisu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi poszukuje osób do zatrudnienia na stanowisko opiekuna osoby starszej

 • 06 marca 2019

Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi ogłasza nabór na stanowisko; Referent

 • 06 marca 2019

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów AK w Obiechowie.

 • 04 marca 2019

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 • 13 lutego 2019

Przejdź do wpisu

Protokoły z naboru na wolne stanowisko.

 • 04 stycznia 2019

Przejdź do wpisu

Informacja dla osób składających ofertę na stanowisko - Opiekuna Klubu Senior+

 • 27 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTA W KLUBIE SENIORA PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI

 • 21 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Opiekuna Klubu Senior+

 • 21 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy

 • 02 października 2018

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE informatyk w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy

 • 07 września 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia    ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy

 • 07 września 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia    ...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor

 • 07 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia                    ...

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zadania z ustawy Prawo budowlane;
2) zadania z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) zadania z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej;
4) zadania z ustawy Prawo ochrony środowiska;
5) zadania z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;
6) zadania z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
7) zadania obronne i inspektora d.s. inwestycji.
6.Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy obejmują w szczególności:
1) praca na podstawie umowy o pracę,
2) praca biurowa wewnątrz pomieszczenia i wymagająca wyjść poza budynek urzędu           np. w celu przeprowadzenia kontroli,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie o charakterze administracyjno- biurowym,
4) związana jest z bezpośrednim kontaktem z interesantami,
5) praca w zespole,
6) praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. w godzinach: 7.30 -15.30.
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Słupia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu – lipcu 2018r. wynosi powyżej  6%.
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),        
   Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą                  „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119)  oraz  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 )” wraz z numerem telefonu kontaktowego,
Informacja dla osoby której dane dotyczą i dostęp do danych osobowych stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
3 ) aktualny podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009r. Nr 115 poz.971) ,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
8) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze, będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 6 miesięcy, a po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na czas nieokreślony.  
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony.                                                                                              
9.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w  Urzędzie Gminy Słupia w Sekretariacie pokój nr 9 osobiście, bądź przesłać  pocztą na adres  28-350 Słupia nr 257,   w zaklejonej kopercie    z dopiskiem „Konkurs - inspektor”, w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.  do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów do UG).
Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze  zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP Urzędu (www.bip.slupia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

 • 07 sierpnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia                    ...

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) bieżący nadzór nad ciągłością pracy sieci komputerowych w Urzędzie Gminy;
2) wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania ich problemów;
3) kontrola stanu materiałów eksploatacyjnych oraz przygotowywanie zamówień;
4) wdrażanie nowych technik  i rozwiązań informatycznych;
5) kontrola wykonywania archiwizacji danych;
6) przygotowywanie niezbędnych raportów i analiz;
7)  prowadzenie profilaktyki antywirusowej;
8) obsługa informatyczna sesji i posiedzeń organów Gminy;
9) publikacja materiałów informacyjnych w BIP i na stronie internetowej Gminy.
6.Informacja o warunkach pracy:
Warunki pracy obejmują w szczególności:
1) praca na podstawie umowy o pracę,
2) praca biurowa wewnątrz pomieszczenia i wymagająca wyjść poza budynek urzędu           
3) praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie o charakterze administracyjno- biurowym,
4) związana jest z bezpośrednim kontaktem z interesantami,
5) praca w zespole,
6) praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. w godzinach: 7.30 -15.30.
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Słupia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu – lipcu 2018r. wynosi powyżej  6%.
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),        
   Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami oraz klauzulą                  „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119)  oraz  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 )” wraz z numerem telefonu kontaktowego,
Informacja dla osoby której dane dotyczą i dostęp do danych osobowych stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze.
3 ) aktualny podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2009r. Nr 115 poz.971) ,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
8) oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo dokument zawierający dane w tym zakresie,
10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
12) poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów o klauzuli „poufne”, w przypadku braku dokumentu oświadczenie o braku przeciwwskazań do poddania się przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze, będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 6 miesięcy, a po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na czas nieokreślony.                                                                                                                              W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony.                                                                                             
9.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w  Urzędzie Gminy Słupia w Sekretariacie pokój nr 9 osobiście, bądź przesłać  pocztą na adres  28-350 Słupia nr 257,   w zaklejonej kopercie           z dopiskiem „Konkurs - informatyk”, w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r.  do godz. 12.00 (decyduje data wpływu dokumentów do UG).
Dokumenty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze  zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu postępowania sprawdzającego.
Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP Urzędu (www.bip.slupia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Przejdź do wpisu

Protokół z wyboru na stanowisko - Asystent rodziny

 • 07 czerwca 2018

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko - Asystent rodziny

 • 11 maja 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Słupia 257, 28-350 Słupia ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny sposób zatrudnienia – 1/1 etat     Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia...

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie ds. Gospodarczych Gminy

 • 17 stycznia 2018

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru na wolne stanowisko - pracownik socjalny GOPS w Słupi

 • 27 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - podinspektor w Referacie Spraw Gospodarczych Gminy

 • 06 grudnia 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   1.Nazwa i adres jednostki:          Urząd Gminy Słupia                        ...

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w GOPS

 • 04 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie konkursu na „Lokalnego Animatora Sportu” w 2016 roku

 • 30 marca 2016

  Ogłoszenie konkursu na „Lokalnego Animatora Sportu” w 2016 roku   Forma zatrudnienia – umowa – zlecenie Animator musi przepracować 160 godzin miesięcznie, z czego 80 godzin finansowane będzie pr...

Przejdź do wpisu

Protokół z naboru na wolne stanowisko pracy - referent w GOPS w Słupi

 • 22 marca 2016

w załaczeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

Referent sposób zatrudnienia – pełen etat

 • 22 lutego 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Słupia 257, 28-350 Słupia ogłasza nabór na stanowisko: Referent sposób zatrudnienia – pełen etat     Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia nastę...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi

 • 15 lutego 2016

OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi   Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Romana Cze...

Przejdź do wpisu
Powrót