Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 47/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 46/2023 w sprawie protokolarnego odbioru "Przebudowa dróg gminnych i wenętrznych"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 45/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Modernizacja placu zabaw"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 44/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2023 r

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 43/2023 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 42/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 41/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 40/2023 w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 39/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 38/2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Słupia do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 37/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i określenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 36/2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych w Sieńsku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 34/2023 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku środków Funduszu pomocowego za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 35/2023 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gminy Słupia za 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 33/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie bezprzetargowym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 32/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 31/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2022 r

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 30/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 29/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 28/2023 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2022 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2023 w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0031/19 pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 26/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25/2023 w sprawie powołania gminnej Komisji przetargowej nieruchomości działki nr 626/4 o pow. 6225 m

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 24/2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji przetargowej nieruchomości działki nr 626/3 o pow.6225 m

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/2023 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia"i

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2023 w sprawie zmian planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 20/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 19/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z częścią instalacji sanitarnej w lokalu użytkowym oraz remont łazienki w mieszkaniu nr 2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Słupi"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2023 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, eksploatacji palenisk domowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do pierwszych klas szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 16/2023 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony "Biblioteka Centrum Kultury w Słupi" części budynku stanowiącego własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 15/2023 w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Centrum Kultury w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 14/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 13/2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących refundacji podatku vat

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 12/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 11/2023 w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy pn: Dostawa sprzętu i serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 10/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 9/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 8/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia 128/2022 z dnia 26 października 2022 powierzającego pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Słupia w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie przeznaczenia w formie przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu
Powrót