Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 140/2023 w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 139/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państawa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 138/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 137/2023 w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 136/2023 w sprawie protokolarnego odbioru" Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowicy dz. Nr 236 od km 0+000 do km 0+175"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 135/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 134/2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2024 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 133/2023 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2024-2042

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 132/2023 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom szkół z terenu Gminy Słupia, stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2022/2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 131/2023 w sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Słupia za rok szkolny 2022/2023

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 130/2023 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 127/2023 w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezprzetargowym działki nr 472/10 wraz z budynkiem, działki nr 472/14 i działki 523/4 w Węgrzynowie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 126/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 125/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 124/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za III kwartał 2023 r

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 123/2023 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 122/2023 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 121/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 120/2023 w sprawie protokolarnego odbioru końcowego zadania" Utylizacja azbestu na terenie Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 119/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 118/2023 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupia do szkół i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w roku 2024"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 117/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 116/2023w sprawie protokolarnego odbioru zadania " Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujecia wody w miejscowości Sieńsko - w systemie zaprojektuj wybuduj"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 115/2023 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 114/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla Gminy Słupia na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 113/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 112/2023 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 111/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap IV"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 110/2023 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 109/2023 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 108/2023 zmieniające zarządzenie nr 107/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Budowa krawężników oraz ogrodzenia wokół parkingu w sołectwie Raszków"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 107/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Budowa krawężników oraz ogrodzenia wokół parkingu w sołectwie Raszków"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 106/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap III"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 105/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 104/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół świetlicy oraz remizy OSP.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 103/2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 102/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Wykonanie, dostawa i montaż altany"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 101/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 100/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 99/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu Współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 98/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia - Etap III"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 97/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 96/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Słupia-Etap1"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 95/2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 94/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania "wykonanie, dostawa i montaż altany"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 93/2023 w sprawie ustalenia ceny za 1m2 ścieków dostarczonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej ścieków w Słupi, przyjęcia regulaminu korzystania ze stacji zlewnej ścieków w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 92/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 91/2023 "Wykonanie dobudowy oświetlenie ulicznego w miejscowości Raszków ze stacji nr 1 i 5"

Przejdź do wpisu
Powrót